Logo Search packages:      
Sourcecode: b2evolution version File versions  Download package

_global.php

<?php
/*
 * Global lang file
 * This file was generated automatically from messages.po
 */

$trans['tr_TR_utf-8'] = array(
   '' => "Project-Id-Version: b2evolution 0.9.0.x\nReport-Msgid-Bugs-To: \nPOT-Creation-Date: 2004-03-23 14:51+0200\nPO-Revision-Date: 2005-03-23 20:36+0200\nLast-Translator: Fırat KÜÇÜK <firat@kucuk.org>\nLanguage-Team: Turkish <firat@kucuk.org>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit",
   'Selected' => "Seçili",
   'Categories' => "Bölüm",
   'Permanent link to full entry' => "Tüm girdi için daimi bağlantı",
   'Permalink' => "Sabitbağ",
   'Recently' => "Güncel",
   '(cached)' => "(tamponlanmış)",
   '(no cache)' => "(tampon yok)",
   'Last comments' => "Son yorumlar",
   'Some viewing statistics' => "Bazı görüntüleme istatistikleri",
   'Search' => "Ara",
   'All Words' => "Tüm Kelimeler",
   'Some Word' => "Bazı Kelimeler",
   'Entire phrase' => "Tüm kalıp",
   'Reset form' => "Formu temizle",
   'Get selection' => "Seçimi al",
   'Archives' => "Arşivler",
   'more...' => "devamı...",
   'Recent Referers' => "Son Atıfta Bulunanlar",
   'Top Referers' => "En Çok Atıfta Bulunanlar",
   'Misc' => "Çeşitli",
   'Syndicate this blog' => "Bu günlüğü XML yayımla",
   'Default page for b2evolution' => "b2evolution için ön tanımlı sayfa",
   'Multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Çok dilli, çok kullanıcılı, çok günlüklü motor.",
   'Welcome to b2evolution' => "b2evolution'a hoş geldiniz",
   'This is the default homepage for b2evolution. It will be displayed as long as you don\'t select a default blog in the general settings.' => "Bu, b2evolution için ön tanımlı sayfadır. Genel ayarlardan bir günlüğü ön tanımlı günlük seçmediğiniz sürece görüntülenecektir.",
   'Individual blogs on this system' => "Bu sistemdeki bireysel günlükler",
   'Blog #%d' => "Günlük #%d",
   'Blog #1' => "Günlük #1",
   'This is a special blog that aggregates all messages from all other blogs!' => "Bu, tüm diğer günlüklerin tüm iletilerini çeken özel bir günlüktür.",
   'Please note: the above list (as well as the menu) is automatically generated and includes only the blogs that have a &quot;stub url name&quot;. You can set this in the blog configuration in the back-office.' => "Lütfen dikkat: yukarıdaki liste (menü de dahil) otomatik olarak üretilir ve yalnızca &quot;kök url ismine&quot; sahip günlükleri içerir. Bunu ofis-arkasındaki günlük ayarlarından düzenleyebilirsiniz.",
   'More demos' => "Daha fazla tanıtım",
   'Custom template' => "Özel şablon",
   'Multiple blogs displayed on the same page' => "Bir çok günlük, aynı sayfada görüntülendi",
   'Summary of last posts in all blogs' => "Tüm günlüklerdeki son gönderilerin özeti",
   'The page you\'re looking at' => "Bulunduğunuz sayfa",
   'Please note: those demos do not make use of evoSkins, even if you enabled them during install. The only way to change their look and feel is to edit their PHP template. But once, again, rememner these are just demos destined to inspire you for your own templates ;)' => "Lütfen dikkat: bu tanıtımlar, siz yükleme sırasında etkin yapmadıkça evoDerilerini kullanmazlar. Görünüşlerini değiştirmenin tek yolu PHP şablonunu değiştirmektir. Fakat hatırlamanız gereken şey bunlar yalnızca sizin ilham alıp kendi şablonunuzu yapmanızı sağlayacak olan tanıtım şablonlarıdır ;)",
   'Administration' => "Yönetim",
   'Go to backoffice!' => "Ofis arkasına geç!",
   'Official website' => "Resmi web sitesi",
   'GNU GPL license' => "GNU GPL lisansı",
   'Multiblog demo' => "Çok günlüklü tanıtım",
   'This demo template displays 3 blogs at once (1 on the left, 2 on the right)' => "Bu tanıtım şablonu 3 günlüğü bir defada gösterir (1'i solda, 2'si sağda)",
   'Summary demo' => "Özet tanıtımı",
   'This demo template displays a summary of last posts in all blogs' => "Bu tanıtım şablonu, tüm günlüklerdeki son gönderilerin bir özetini gösterir",
   'More posts...' => "Gönderilerin devamı...",
   'Antispam' => "Antispam",
   'The keyword [%s] is too short, it has to be a minimum of 5 characters!' => "[%s] anahtar kelimesi çok kısa, en az 5 karakter olmalıdır!",
   'Deleting log-hits matching [%s]...' => "[%s] ile uyuşan kayıt-vuruları siliniyor...",
   'Deleting comments matching [%s]...' => "Uyuşan [%s] yorumları siliniyor...",
   'Blacklisting the keyword [%s]...' => "[%s] anatar kelimesi kara listeye alınıyor...",
   'Confirm ban &amp; delete' => "Yasaklamayı onayla &amp; sil",
   'No log-hits match the keyword [%s].' => "[%S] anahtar kelimesi ile uyuşan kayıt-vurusu yok.",
   'Delete the following %d referer hits:' => "Aşağıdaki %d atıfta bulunan vuruları sil:",
   'No comments match the keyword [%s].' => "[%s] anahtar kelimesi ile uyuşan yorum bulunmuyor.",
   'Delete the following %d comments:' => "Aşağıdaki %d yorumlarını silin:",
   'The keyword [%s] is already handled by the blacklist.' => "[%s] anahtar kelimesi zaten kara listede tutuluyor.",
   'Blacklist the keyword [%s] locally.' => "[%s] anahtar kelimesini yerel olarak kara listeye al.",
   'Report the keyword [%s] as abuse to b2evolution.net.' => "[%s] anahtar kelimesinin zararlı olduğunu b2evolution.net'e bildir.",
   'Terms of service' => "Hizmet bildirimi",
   'Perform selected operations' => "Seçili işlemleri gerçekleştir",
   'Removing entry #%d from the ban list...' => "Yasaklama listesinden #%d girişi kaldırılıyor...",
   'Add a banned keyword' => "Yasaklanmış bir anahtar kelime ekleyin",
   'Check &amp; ban...' => "İşaretle &amp yasakla...",
   'Banned domains blacklist' => "Yasaklanmış alan adları kara listesi",
   'Any URL containing one of the following keywords will be banned from posts, comments and logs.' => "Herhangi bir URL aşağıdaki anahtar kelimeleri içeriyorsa gönderi, yorum ve kayıt hizmetlerinden yasaklanacakdır.",
   'If a keyword restricts legitimate domains, click on the green tick to stop banning with this keyword.' => "Eğer bir kelime meşru bir alan adını yasaklıyor ise, yeşil işareti tıklayıp bu kelimenin yasağını kaldırın.",
   'Request abuse update from centralized blacklist!' => "Merkezi kara listeden zararlı kelime güncellemesi iste!",
   'Allow keyword back (Remove it from the blacklist)' => "Anahtar kelimeyi geri al (Karalisteden kaldır)",
   'Allow Back' => "Geri Al",
   'Report abuse to centralized ban blacklist!' => "Zararlı kelimeyi merkezi yasak kara listesine bildir!",
   'Report' => "Bildir",
   'Check hit-logs and comments for this keyword!' => "Bu anahtar için vuru-kayıtlarını ve yorumları işaretle!",
   'Re-check' => "Yeniden işaretle",
   'Blogs' => "Günlükler",
   'New' => "Yeni",
   'Creating blog...' => "Günlük oluşturuluyor...",
   'You must provide an URL blog name / Stub name!' => "Bir URL günlük ismi / kök isim sağlamalısınız!",
   'This URL blog name / Stub name is already in use by another blog. Choose another name.' => "Bu URL günlük ismi / Kök ismi zaten bir başka günlük tarafından kullanımda. Başka bir ad seçin.",
   'Cannot create, please correct these errors:' => "Oluşturulamıyor, lütfen bu hataları düzeltin:",
   'You should <a %s>create categories</a> for this blog now!' => "Bu günlük için şimdi <a·%s>bölüm oluşturma</a>lısınız!",
   'New weblog' => "Yeni web günlüğü",
   'New blog' => "Yeni günlük",
   'General' => "Genel",
   'Permissions' => "İzinler",
   'Advanced' => "Gelişmiş",
   'Updating Blog [%s]...' => "[%s] Günlüğü güncelleniyor...",
   'Cannot update, please correct these errors:' => "Güncellenemiyor,·lütfen·bu·hataları·düzeltin:",
   'Delete blog [%s]?' => "[%s] günlüğü silinecek?",
   'Deleting this blog will also delete all its categories, posts and comments!' => "Bu günlüğü silerek ona ait bölüm, gönderi ve yorumları da sileceksiniz!",
   'THIS CANNOT BE UNDONE!' => "BU, GERİ ALINAMAZ!",
   'Also try to delete stub file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "[<strong><a %s>%s</a></strong>] kök dosyasını silmeyi de deneyebilirsiniz",
   'Also try to delete static file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "[<strong><a %s>%s</a></strong>] durağan dosyasını silmeyi de deneyebilirsiniz",
   'I am sure!' => "Eminim!",
   'CANCEL' => "İPTAL",
   'Generating static page for blog [%s]' => "[%s] günlüğü için durağan sayfa oluşturuluyor",
   'You haven\'t set a static filename for this blog!' => "Bu günlük için bir durağan sayfa ismi ayarlamamışsınız!",
   'File cannot be written!' => "Dosyaya yazılamıyor!",
   'You should check the file permissions for [%s]. See <a %s>online manual on file permissions</a>.' => "[%] için dosya izinlerini denetlemelisiniz. <a·%s>çevrimiçi dosya izinleri yardımına</a> bakabilirsiniz.",
   'Writing to file [%s]...' => "[%s] dosyasına yazılıyor...",
   'Done.' => "Tamam.",
   'Browse blog:' => "Gözatatılacak günlük:",
   'Since you\'re a newcomer, you\'ll have to wait for an admin to authorize you to post. You can also <a %s>e-mail the admin</a> to ask for a promotion. When you\'re promoted, just reload this page and you\'ll be able to blog. :)' => "Bir yöneticinin size gönderme yetkisi verene kadar beklemeniz gerekir. Şartları öğrenmek için yöneticiye <a %s>e-posta gönderebilirsiniz.</a> Terfi edildiğinizde bu sayfayı yenilemeniz yeterli olacaktır.",
   'Categories for blog:' => "Bölümlerin ait olduğu günlükler:",
   'New sub-category in category: %s' => "Yeni alt bölümün ait olduğu bölüm: %s",
   'New category in blog: %s' => "Yeni bölümün ait olduğu günlük: %s",
   'New category name' => "Yeni bölüm adı",
   'Create category' => "Bölüm oluştur",
   'Deleting category #%d : %s ...' => "Bölüm #%d siliniyor : %s ...",
   'ERROR' => "HATA",
   'Category deleted.' => "Bölüm silindi.",
   'Properties for category:' => "Özelliklerin ait olduğu bölüm:",
   'Name' => "İsim",
   'New parent category' => "Yeni ana bölüm",
   'Old Parent' => "Eski ana bölüm",
   'Root (No parent)' => "Kök (Ana bölüm yok)",
   'Edit category!' => "Bölümü düzenle!",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any category\'s properties.' => "Üzgünüz, herhangi bir bölüm özelliğini düzenelemek/görüntülemek için yetkiniz bulunmuyor.",
   'Oops, no post with this ID.' => "Opps, bu gönderi için bir ID bulunmuyor.",
   'Editing post' => "Gönderi düzenleniyor",
   '#%d in blog: %s' => "#%d nolu günlük: %s",
   'Oops, no comment with this ID!' => "Oops, bu yorum için ID yok!",
   'Editing comment' => "Yorum düzenleniyor",
   'New post in blog:' => "Gönderinin yayınlanacağı günlük:",
   'Since this blog has no categories, you cannot post to it. You must create categories first.' => "Günlükte bölüm olmadığı sürece gönderim yapamazsınız, Öncelikle bölüm oluşturmalısınız.",
   'Switch to this blog (keeping your input if Javascript is active)' => "Bu günlüğe geç (Javascript etkin ise girdinizi korur)",
   'b2evo' => "b2evo",
   'Login...' => "Giriş...",
   'In b2evolution, you do not need to point to the b2login.php page to log in.' => "b2evolution'da giriş yapmak için b2login.php'e uğramanız gerekmez.",
   'Simply point directly to the backoffice page you need, for example: %s or %s. b2evo will prompt you to log in if needed.' => "Basit olarak gitmek istediğiniz ofis-arkası sayfasına uğrayın, örnek olarak %s veya %s. b2evo gerekli olduğunda giriş için sizden bilgi isteyecektir.",
   'Settings' => "Ayarlar",
   'Regional' => "Bölgesel",
   'Plug-ins' => "Eklentiler",
   'General settings updated.' => "Genel ayarlar güncellendi.",
   'Regional settings updated.' => "Bölgesel ayarlar güncellendi.",
   'You must provide a locale code!' => "Yerel bir kod sağlamalısınız!",
   'Inserted locale \'%s\' into database.' => "Veri tabanına eklenen '%s' yereli.",
   'Updated locale \'%s\'.' => "Güncellenen '%s' yereli.",
   'Saved locale \'%s\'.' => "Kaydedilen '%s' yereli.",
   'Locales table deleted, defaults from <code>/conf/_locales.php</code> loaded.' => "Yereller tablosu silindi, <code>/conf/_locales.php</code>'den ön tanımlı değerler yüklendi.",
   'File <code>%s</code> not found.' => "Dosya <code>%s</code> bulunamadı.",
   'Deleted locale \'%s\' from database.' => "'%s' yereli veri-tabanından silindi.",
   'Switched priorities.' => "Değiştirilmiş öncelikler.",
   'Spell Check' => "Hece Denetimi",
   'Loading Spell Checker. Please wait' => "Hece Denetleyici yükleniyor. Lütfen bekleyiniz",
   'View Stats for Blog:' => "Günlük için İstatistikleri Görüntüle",
   'None' => "Hiçbiri",
   'Changing hit #%d type to: %s' => "#%d tipi için değiştirilen tip : %s",
   'Deleting hit #%d...' => "#%s vurusu siliniyor...",
   'Pruning hits for %s...' => "%s için vurular budanıyor...",
   'Summary' => "Özet",
   'Referers' => "Atıfta bulunanlar",
   'Refering Searches' => "Atıfta bulunan aramalar",
   'Syndication' => "XML yayım",
   'User Agents' => "Tarayıcılar",
   'Direct Accesses' => "Doğrudan Erişimler",
   'Date' => "Tarih",
   'Indexing Robots' => "Robotların Dizinledikleri",
   'Total' => "Toplam",
   'Prune this date!' => "Bu tarihi buda!",
   'Prune' => "Buda",
   'Prune hits for this date!' => "Bu tarihe ait vuruları buda!",
   'Last referers' => "Son atıfta bulunanlar",
   'These are hits from external web pages refering to this blog' => "Bunlar, bu günlüğe dış sayfalardan atıfta bulunan vurulardır",
   'Delete this hit!' => "Bu vuruları sil!",
   'Del' => "Sil",
   'Log as a search instead' => "Bir aramaymış gibi kaydını tut",
   '-&gt;S' => "-&gt;S",
   'Ban this domain!' => "Bu alan adını yasakla!",
   'Ban' => "Yasakla",
   'Top referers' => "En çok atıfta bulunanlar",
   'Total referers' => "Toplam atıfta bulunanlar",
   'Last refering searches' => "Son atıfta bulunan aramalar",
   'These are hits from people who came to this blog system through a search engine. (Search engines must be listed in /conf/_stats.php)' => "Bu vurular, bu sayfaya bir arama motoru ile erişen vurulardır. (Arama motorları /conf/_stats.php adresinde listelenmelidir)",
   'Top refering search engines' => "En çok atıfta bulunan arama motorları",
   'Top Indexing Robots' => "Toplam Dizinlenen Robotlar",
   'These are hits from automated robots like search engines\' indexing robots. (Robots must be listed in /conf/_stats.php)' => "Bu vurular, arama motorlarının dizinleme robotları gibi çalışan öz devinimli (otomatik) robotlara ait vurularıdır. (Robotlar /conf/_stats.php dosyasında listelenmelidir)",
   'Top Aggregators' => "En çok Toplananlar",
   'These are hits from RSS news aggregators. (Aggregators must be listed in /conf/_stats.php)' => "Bu vurular, RSS haber toplayıcılarınındır. (Toplayıcılar /conf/_stats.php dosyasında listelenmelidir)",
   'Total RSS hits' => "Toplam RSS vuruları",
   'Last direct accesses' => "Son doğrudan erişimler",
   'These are hits from people who came to this blog system by direct access (either by typing the URL directly, or using a bookmark. Invalid (too short) referers are also listed here.)' => "Bunlar bu günlüğe doğrudan erişim yapanların vurularıdır. (ya doğrudan erişenler, ya da beğendiklerim listesine ekleyip erişenlerdir. Geçersiz (çok kısa) atıfta bulunanlar da bu listede yer alırlar.)",
   'Top User Agents' => "En Çok Kullanılan Tarayıcılar",
   'Custom skin template editing' => "Özel deri şablonu düzenleme",
   'Listing:' => "Listeleme:",
   'Invalid filename!' => "Geçersiz dosya ismi!",
   'Oops, no such file !' => "Opps, böyle bir dosya bulunmuyor !",
   'File edited!' => "Dosya düzenlendi!",
   'Be careful what you do, editing this file could break your template! Do not edit what\'s between <code>&lt;?php</code> and <code>?&gt;</code> if you don\'t know what you\'re doing!' => "Ne yaptığınıza dikkat edin, bu dosyayı düzenlemek tüm şablonunuza zarar verebilir! <code>&lt;?php</code> ve <code>?&gt;</code> arasındaki kodları ne yaptığınızı bilmiyorsanız düzenlemeyin!",
   'update template !' => "şablonu güncelle !",
   '(you cannot update that file/template: must make it writable, e.g. CHMOD 766)' => "(bu dosya/ablonu güncelleyemezsiniz: yazma yetkisi verilmelidir, örn CHMOD 766)",
   'This screen allows you to edit the <strong>custom skin</strong> (located under /skins/custom). ' => "Bu ekran <strong>özel derinizi</strong> düzenlemenize imkan tanır. (/skins/custom'da bulunan). ",
   'You can edit any of the following files (provided it\'s writable by the server, e.g. CHMOD 766)' => "Aşağıdaki dosyalardan herhangi birini düzenleyebilirsiniz. (Sunucudan yazma yetkisi verilmelidir, örn. CHMOD 766)",
   'Directory %s not found.' => "%s klasörü bulunamadı.",
   'This is the template that displays the links to the archives for a blog' => "Bu, günlük için arşivlere bağlantılar içeren şablondur.",
   'This is the template that displays the (recursive) list of (sub)categories' => "Bu, alt bölümlerin öz yinelemeli (rekürsif) listesini görüntüleyen şablondur.",
   'This is the template that displays the feedback for a post' => "Bu bir gönderinin geri beslemesini görüntüleyen şablondur.",
   'This is the template that displays the last comments for a blog' => "Bu, günlük için son yorumları görüntüleyen şablondur.",
   'This is the main template. It displays the blog.' => "Bu ana şablondur. Günlüğü görüntüler.",
   'This is the template that displays stats for a blog' => "Bu günlük için istatistikleri gösteren şablondur",
   'This is the page displayed in the comment popup' => "Bu, yorum penceresinde görüntülenen sayfadır",
   'This is the page displayed in the pingback popup' => "Bu, yoklama dönütü (pingback) penceresinde görüntülenecek sayfadır",
   'This is the page displayed in the trackback popup' => "Bu, izleme dönütü (trackback) penceresinde görüntülenecek sayfadır",
   'Note: of course, you can also edit the files/templates in your text editor and upload them. This online editor is only meant to be used when you don\'t have access to a text editor...' => "Not: elbetteki, dosya/şablonları metin düzenleyicinizde düzenledikten sonra sunucuya yükleyebilirsiiz. Bu çevrimiçi düzenleyici yalnızca bir metin düzenleyiciye erişiminiz yoksa manalıdır...",
   'upload images/files' => "resim/dosyaları yükle",
   'File upload' => "Dosya yükleme",
   'Allowed file types:' => "İzin verilen dosya çeşitleri:",
   'Maximum allowed file size: %d KB' => "Azami izin verilen dosya büyüklüğü: %d KB",
   'Description' => "Tanım",
   'Upload !' => "Yükle !",
   'File %s: type %s is not allowed.' => "Dosya %s: %s çeşidi izin verilenler arasında değil.",
   'Couldn\'t upload your file to:' => "Dosyanız bu adrese yüklenemiyor:",
   'Duplicate File?' => "Dosya çiflensin mi?",
   'The filename "%s" already exists!' => "\"%s\" adlı dosya zaten bulunuyor!",
   'Filename "%s" moved to "%s"' => "\"%s\" dosyası \"%s\"'e taşındı",
   'Confirm or rename:' => "Onayla veya yeniden adlandır",
   'Alternate name' => "ilave isim",
   'Confirm !' => "Onayla !",
   'File uploaded !' => "Dosya yüklendi !",
   'Your file <strong>"%s"</strong> was uploaded successfully !' => "Dosyanız;·<strong>\"%s\"</strong>·başarıyla yüklendi·!",
   'Here\'s the code to display it:' => "Görüntüleyecek kod :",
   'Add the code to your post !' => "Kodu gönderinize ekleyin !",
   'Image Details' => "Resim Detayları",
   'Size' => "Boyut",
   'Type' => "Çeşit",
   'Close this window' => "Bu pencereyi kapat",
   'User management' => "Kullanıcı yönetimi",
   'You cannot change the demouser profile in demo mode!' => "demouser profilini tanıtım kipinde değiştiremezsiniz!",
   'You are only allowed to update your own profile!' => "Yalnızca kendi profilinizi güncelleyebilirsiniz!",
   'You must provide an unique login!' => "Eşi olmayan bir giriş sağlamalısınız!",
   'User level must be between %d and %d.' => "Kullanıcı seviyesi %d ve %d arasında olmalıdır.",
   'This login already exists. Do you want to <a %s>edit the existing user</a>?' => "Bu giriş zaten bulunuyor! <a·%s>varolan kullanıcıyı düzenlemek</a> istiyor musunuz?",
   'You typed two different passwords.' => "İki farklı parola girdiniz.",
   'The mimimum password length is %d characters.' => "Asgari parola uzunluğu %d karakter olmalıdır.",
   'User updated.' => "Kullanıcı güncellendi.",
   'New user created.' => "Yeni kullanıcı oluşturuldu.",
   'Invalid promotion.' => "Yanlış rütbe.",
   'User level changed.' => "Kullanıcı seviyesi değiştirildi.",
   'You can\'t delete yourself!' => "Kendinizi silemezsiniz!",
   'You can\'t delete User #1!' => "Kullanıcı #1'i silemezsiniz!",
   'Delete User %s?' => "%s kullanıcısı silinsin mi?",
   'Warning' => "Uyarı",
   'deleting an user also deletes all posts made by this user.' => "Bir kullanıcıyı silmek ona ait tüm gönderileri de silme manasına gelir.",
   'Deleting User...' => "Kullanıcı siliniyor...",
   'You can\'t delete Group #1!' => "Grup #1'i silemezsiniz!",
   'You can\'t delete the default group for new users!' => "Yeni kullanıcılar için atanmış ön tanımlı grubu silemezsiniz!",
   'Delete group [%s]?' => "[%s] gurubu silinsin mi?",
   'Group deleted...' => "Grup silindi...",
   'This group name already exists! Do you want to <a %s>edit the existing group</a>?' => "Bu grup adı zaten bulunuyor! <a %s>varolan gurubu düzenlemek</a> ister misiniz?",
   'Group updated.' => "Grup güncellendi.",
   'The user was not created:' => "Kullanıcı oluşturulmadı:",
   'The user was not updated:' => "Kullanıcı güncellenmedi:",
   'The group was not created:' => "Grup oluşturulmadı:",
   'The group was not updated:' => "Grup güncellenmedi:",
   'You are not allowed to view other users.' => "Düğer kullanıcıları görüntülemeye izinli değilsiniz.",
   'Adding new post...' => "Yeni gönderi ekleniyor...",
   'Supplied URL is invalid: ' => "Sağlanan URL geçerli değil:",
   'Cannot post, please correct these errors:' => "Gönderilemiyor, lütfen bu hataları düzeltin:",
   'Back to post editing' => "Gönderi düzenlemeye geri dön",
   'Recording post...' => "Gönderi kaydediliyor...",
   'Sleeping...' => "Uyuyor...",
   'Post not publicly published: skipping trackback, pingback and blog pings...' => "Gönderi halka açık yayınlanmadı: izleme dönütleri, yoklama dönütleri ve günlük yoklamaları yoksayılıyor...",
   'Posting Done...' => "Gönderim Tamamlandı...",
   'Updating post...' => "Gönderi güncelleniyor...",
   'Post had already pinged: skipping blog pings...' => "Gönderi zaten yoklanmış: günlük yoklamaları yok sayılıyor...",
   'Updating done...' => "Güncelleme tamamlandı...",
   'Updating post status...' => "Gönderi durumu güncelleniyor...",
   'Deleting post...' => "Gönderi siliniyor...",
   'Oops, no post with this ID!' => "Oops, bu ID'e ait gönderi bulunmuyor!",
   'Deleting Done...' => "Silme tamamlandı...",
   'Error' => "Hata",
   'Cannot update comment, please correct these errors:' => "Yorum güncellenemiyor, lütfen aşağıdaki hataları düzeltin:",
   'Back to posts!' => "Gönderilere geri dön!",
   'You may also want to generate static pages or view your blogs...' => "Durağan sayfaları üretmek veya günlüklerinizi görüntülemek de isteyebilirsiniz...",
   'New post' => "Yeni gönderi",
   'User group' => "Kullanıcı grubu",
   'See <a %s>online manual</a> for details.' => "Detaylar için <a %s>çevrimiçi yardım</a>'a bakın.",
   'Level' => "Seviye",
   'Default locale' => "Ön tanımlı yerel",
   'Select main category in target blog and optionally check additional categories' => "Hedef günlükteki ana bölümü seçin ve isteğe bağlı olarak olarak ek bölümleri işaretleyin",
   'Select as an additionnal category' => "Ek bir bölüm olarak seçin",
   'Select as MAIN category' => "ANA bölüm olarak seçin",
   'Tools' => "Araçlar",
   'Bookmarklet' => "Yer imi",
   'Add this link to your Favorites/Bookmarks:' => "Bu bağlantıyı sevdikleriniz/beğendikleriniz'e akleyin:",
   'b2evo bookmarklet' => "b2evo yer imi",
   'Post to b2evolution' => "b2evolution'a gönder",
   'No Sidebar found! You must use Mozilla 0.9.4 or later!' => "Yan çubuk bulunamadı! Mozilla 0.9.4 veya sonraki bir sürüme sahip olmalısınız!",
   'SideBar' => "Yan Çubuk",
   'Add the <a %s>b2evo sidebar</a> !' => "<a %s>b2evo yan çubuğu</a>'nu ekleyin",
   'Add this link to your favorites:' => "Bu bağlantıyı beğendiğiniz bağlantılara ekleyin:",
   'b2evo sidebar' => "b2evo yançubuğu",
   'Movable Type Import' => "Movable Type Aktarımı",
   'Use MT\'s export functionnality to create a .TXT file containing your posts;' => "MT'nin aktarma işlevini kullanarak gönderilerinizi içeren .TXT dosyası oluşturun;",
   'Place that file into the /admin folder on your server;' => "Bu dosyayı sunucunuzdaki /admin klasörü altına koyun;",
   'Follow the insctructions in the <a %s>MT migration utility</a>.' => "<a %s>MT geçiş aracı</a> yönergelerini takiğ edin.",
   'Static file generation' => "Durağan dosya oluşturma",
   'Static filename' => "Durağan dosya adı",
   'This is the .html file that will be created when you generate a static version of the blog homepage.' => "Günlük ana sayfasının durağan sürümünü ürettiğinizde görüntülenecek .html dosyasıdır.",
   'After each new post...' => "Her yeni gönderiden sonra...",
   'Ping b2evolution.net' => "b2evolution.net'i yokla",
   'to get listed on the "recently updated" list on b2evolution.net' => "b2evolution.net'te listelenen \"son güncellemeleri\" almak için",
   'Ping technorati.com' => "technorati.com'u yokla",
   'to give notice of new post.' => "yeni gönderi için bilgilendirme yap",
   'Ping weblogs.com' => "weblogs.com'u yokla",
   'Ping blo.gs' => "Günlükleri yokla",
   'Advanced options' => "Gelişmiş özellikler",
   'Allow trackbacks' => "İzleme dönütlerine izin ver",
   'Allow other bloggers to send trackbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send trackbacks to other blogs.' => "Diğer günlük sahiplerinin izleme dönütleri göndermesine imkan tanıyarak, size atıfta bulunanlar hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Bu, sizin de diğer günlüklere izleme dönütleri göndermenizi sağlayacaktır.",
   'Allow pingbacks' => "Yoklama dönütlerine izin ver",
   'Allow other bloggers to send pingbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send pingbacks to other blogs.' => "Diğer günlük sahiplerinin yoklama dönütleri göndermesine imkan tanıyarak, size atıfta bulunanlar hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Bu, sizin de diğer günlüklere yoklama dönütleri göndermenizi sağlayacaktır.",
   'Save !' => "Kaydet !",
   'Reset' => "Sıfırla",
   'General parameters' => "Genel değişkenler",
   'Full Name' => "Tam isim",
   'Will be displayed on top of the blog.' => "Günlüğün üst kısmında görüntülenecektir.",
   'Short Name' => "Kısa isim",
   'Will be used in selection menus and throughout the admin interface.' => "Seçim menülerinde ve yönetim ara biriminde kullanılacaktır.",
   'Main Locale' => "Temel yerelleştirme",
   'Determines the language of the navigation links on the blog.' => "Günlükteki dolaşım bağlantılarının dilini belirler.",
   'Access parameters' => "Erişim değişkenleri",
   'Default blog on index.php' => "index.php üzerindeki ön tanımlı günlük",
   'Current default is:' => "Güncel yerelleştirme:",
   'Other blog through index.php' => "index.php üzerindeki diğer günlük",
   'Other blog through stub file (Advanced)' => "kök dosya üzerindeki diğer günlük (Gelişmiş)",
   'You MUST create a stub file for this to work.' => "Bu çalışma için bir kök dosyası oluşturmalısınız.",
   'Preferred access type' => "Tercih edilen erişim çeşidi",
   'Blog Folder URL' => "Günlük Klasörü URL'i",
   'No trailing slash. (If you don\'t know, leave this field empty.)' => "Sonda bölme işareti yok. (Eğer konumu bilmiyorsanız, alanı boş bırakın.)",
   'URL blog name / Stub name' => "URL günlük ismi / kök isim",
   'Used in URLs to identify this blog. This should be the stub filename if you use stub file access.' => "URLlerde günlüğü tanımlamak için kullanılır. Eğer kök dosya erişimini kullanıyorsanız, kök dosya ismi olmalıdır.",
   'Default display options' => "Ön tanımlı ekran özellikleri",
   'Default skin' => "Ön tanımlı deri",
   'This is the default skin that will be used to display this blog.' => "Bu alan, günlüğü görüntülemekte kullanılacak olan ön tanımlı deridir.",
   'Allow skin switching' => "Deri değişimine izin ver",
   'Users will be able to select another skin to view the blog (and their prefered skin will be saved in a cookie).' => "Kullanıcılar, günlüğü görüntülemek için başka bir deri kullanabilir (ve tercih edilen deri çerezde saklanır)",
   'Display public blog list' => "Halka açık günlük listesi",
   'Check this if you want to display the list of all blogs on your blog page (if your skin supports this).' => "Günlük sayfanızda tüm günlüklerinizi listelemek istiyorsanız bu alanı seçin (eğer deriniz destekliyorsa).",
   'Include in public blog list' => "Herkese açık günlük listesinde içer",
   'Check this if you want to this blog to be displayed in the list of all public blogs.' => "Günlüğün tüm halka açık günlüklerde listelenmesini istiyorsanız bu alanı seçin.",
   'Default linkblog' => "Ön tanımlı bağgünlük",
   'Will be displayed next to this blog (if your skin supports this).' => "Bu alan, günlüğün yanında görüntülenecek (Eğer deriniz destekliyorsa)",
   'Tagline' => "Etiket satırı",
   'This is diplayed under the blog name on the blog template.' => "Bu alan, günlük şablonununda günlük isminin altında görüntülenecektir.",
   'Long Description' => "Uzun tanım",
   'This is displayed on the blog template.' => "Bu alan, günlük şablonunda görüntülenecektir.",
   'Short Description' => "Kısa tanım",
   'This is is used in meta tag description and RSS feeds. NO HTML!' => "Bu alan, meta etiket tanımında ve RSS beslemelerinde kullanılacaktır. HTML KULLANMAYINIZ!",
   'Keywords' => "Anahtar kelimeler",
   'This is is used in meta tag keywords. NO HTML!' => "Bu alan, meta etiketinde kullanılacaktır. HTML KULLANMAYINIZ!",
   'Notes' => "Notlar",
   'Additional info.' => "Ek bilgi.",
   'Blog' => "Günlük",
   'Blog URL' => "Günlük URL'si",
   'Static File' => "Durağan Dosya",
   'Locale' => "Yerel",
   'Properties' => "Özellikler",
   'Default' => "Ön tanımlı",
   'Gen!' => "Üret!",
   'Are you sure you want to delete blog #%d ?\\n\\nWARNING: This will delete ALL POST, COMMENTS,\\nCATEGORIES and other data related to that Blog!\\n\\nThis CANNOT be undone!' => "#%d nolu günlüğü silmek istediğinize emin misiniz ?\\n\\nUYARI: Bu, TÜM GÖNDERİ, YORUMLAR\\nBÖLÜMLER ve diğer ilişkili vererileri silecektir!\\n\\nBu, geri ALINAMAZ!",
   'Delete this blog!' => "Bu günlüğü sil!",
   'Copy this blog!' => "Bu günlüğü kopyala!",
   'Copy' => "Kopyala",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any blog\'s properties.' => "Üzgünüz, günlük özelliklerini düzenleme/görüntüleme yetkiniz bulunmuyor.",
   'New blog...' => "Yeni günlük...",
   'User permissions' => "Kullanıcı izinleri",
   'Login ' => "Giriş",
   'Is<br />member' => "Üye<br />mi?",
   'Can post/edit with following statuses:' => "Kullanıcı aşağıdaki durumlara göre gönderip/düzenleyebilir:",
   'Delete<br />posts' => "Gönderi<br />silme",
   'Edit<br />comts' => "Yorum<br />düzenleme",
   'Edit<br />cats' => "Bölüm<br />düzenleme",
   'Edit<br />blog' => "Günlük<br />düzenleme",
   'Published' => "Yayında",
   'Protected' => "Korumalı",
   'Private' => "Özel",
   'Draft' => "Taslak",
   'Deprecated' => "Geçerliliğini yitirmiş",
   'Members' => "Üyeler",
   'Permission to read protected posts' => "Korumalı gönderileri okumak için izin",
   'Permission to post into this blog with private status' => "Özel durum ile günlüğe gönderim yapmak için gerekli izin",
   'Permission to post into this blog with protected status' => "Korumalı·durum·ile·günlüğe gönderim·yapmak·için·gerekli·izin",
   'Permission to post into this blog with draft status' => "Taslak·durumu·ile·günlüğe gönderim·yapmak·için·gerekli·izin",
   'Permission to post into this blog with deprecated status' => "Geçerliliğini yitirmiş·durumu·ile·günlüğe·gönderim·yapmak·için·gerekli·izin",
   'Permission to delete posts in this blog' => "Bu günlükteki gönderileri silmek için gerekli izin",
   'Permission to edit comments in this blog' => "Bu günlükteki yorumları düzenlemek için gerekli izin",
   'Permission to edit categories for this blog' => "Bu günlükteki bölümleri düzenlemek için gerekli izin",
   'Permission to edit blog properties' => "Günlük özelliklerini düzenlemek için gerekli izin",
   '(un)selects all checkboxes using Javascript' => "Javascript kullanarak tüm kutucukların işaretlerini kaldırır.",
   '(un)check all' => "tümünü işaretle(me)",
   'Non members' => "Üye olmayanlar",
   'Warning! You are about to remove your own permission to edit this blog!\\nYou won\\\'t have access to its properties any longer if you do that!' => "Uyarı! Bu günlüğü düzenlemek için sahip olduğunuz izinleri kaldırmak üzeresiniz!\\nBunu yaparsanız özelliklere artık erişemeyeceksiniz!",
   'Edit category properties' => "Bölüm özelliklerini düzenleyin",
   'Are you sure you want to delete?' => "Silmek istediğinize emin misiniz?",
   'New sub-category here' => "Yeni alt-bölüm buraya konulsun",
   'New category here' => "Yeni bölüm buraya konulsun",
   '<strong>Note:</strong> Deleting a category does not delete posts from that category. It will just assign them to the parent category. When deleting a root category, posts will be assigned to the oldest remaining category in the same blog (smallest category number).' => "<strong>Not:</strong> Bir bölüm silmek o bölüme ait gönderileri silmez. Yalnızca onları ana bölüme atar. Bir kök bölümü sildiğinizde gönderiler günlükte kalan eski bölüme atanır (en küçük bölüm numarası).",
   'Post contents' => "Gönderi içeriği",
   'Title' => "Başlık",
   'Language' => "Dil",
   'Link to url' => "Url'e bağlantı",
   'Email' => "E-posta",
   'URL' => "URL",
   'Preview' => "Ön görünüm",
   '&nbsp; Save ! &nbsp;' => "&nbsp; Kaydet ! &nbsp;",
   'Spellcheck' => "HeceDenetim",
   'Upload a file/image' => "Bir dosya/resim yükleyin",
   'Advanced properties' => "Gelişmiş özellikler",
   'Edit timestamp' => "Gönderi zamanı düzenle",
   'URL Title' => "URL Başlığı",
   '(to be used in permalinks)' => "(sabitbağda kullanılacak)",
   'Auto-BR' => "Oto-BR",
   'This option is deprecated, you should avoid using it.' => "Bu özellik geçerliliğini yitirmiş, bunu kullanmaktan kaçınmalısınız.",
   'Additional actions' => "Ek faliyetler",
   'Pingback' => "Yoklama dönütü",
   '(Send a pingback to all URLs in this post)' => "Bu gönderideki tüm URL'lere yoklama dönütü gönderin",
   'Trackback URLs' => "İzleme dönütü URLleri",
   '(Separate by space)' => "(Boşlukla ayırın)",
   'Status' => "Durum",
   'The post will be publicly published' => "Gönderi, halka açık olarak yayınlanacak",
   'Published (Public)' => "Yayında (Herkese açık)",
   'The post will be published but visible only by logged-in blog members' => "Gönderi, yalnızca giriş yapan günlük üyeleri tarafından görüntülenecek",
   'Protected (Members only)' => "Korumalı (Yalnızca üyelere)",
   'The post will be published but visible only by yourself' => "Gönderi yalnızca sizin tarafından görüntülenecek",
   'Private (You only)' => "Özel (Yalnızca size)",
   'The post will appear only in the backoffice' => "Gönderi, yalnızca ofis arkasında görüntülenecek",
   'Draft (Not published!)' => "Taslak (Yayınlanmadı!)",
   'Deprecated (Not published!)' => "Geçerliliğini yitirmiş (Yayınlanmadı!)",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is enabled.' => "Not: Günlükler arası geçiş-gönderi etkin.",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is currently disabled.' => "Not: Günlükler arası geçiş gönderi şu anda kapalı.",
   'Note: Cross posting among multiple categories is currently disabled.' => "Not: Bölümler arası geçiş gönderi şu anda kapalı.",
   'Comments' => "Yorumlar",
   'Visitors can leave comments on this post.' => "Ziyaretçiler, bu gönderiye yorum bırakabilirler.",
   'Open' => "Açık",
   'Visitors can NOT leave comments on this post.' => "Ziyaretçiler, bu gönderiye yorum GÖNDEREMEZLER.",
   'Closed' => "Kapalı",
   'Visitors cannot see nor leave comments on this post.' => "Ziyaretçiler ne görebilir ne de yorum bırakabilirler.",
   'Disabled' => "Etkin değil",
   'Renderers' => "Yorumlayıcılar",
   'Comment info' => "Yorum bilgisi",
   'Author' => "Yazar",
   'IP address' => "IP adresi",
   'Next %d days' => "Sonraki %d gün",
   'Previous %d' => "Önceki %d",
   'Previous %d days' => "Önceki %d gün",
   'Next %d' => "Sonraki %d",
   ' to ' => " - ",
   ' of ' => " toplam :",
   'from the end' => "sondan",
   'from the start' => "baştan",
   'OK' => "TAMAM",
   ' Date range: ' => " Tarih aralığı: ",
   'by' => " gönderen : ",
   'level:' => "seviye:",
   'Pages:' => "Sayfalar:",
   'no comment' => "yorum yok",
   '1 comment' => "1 yorum",
   '%d comments' => "%d yorum",
   '1 Trackback' => "1 İzleme dönütü",
   '%d Trackbacks' => "%d İzleme dönütü",
   '1 Pingback' => "1 Yoklama dönütü",
   '%d Pingbacks' => "%d Yoklama dönütü",
   'Trackbacks' => "İzleme dönütleri",
   'Pingbacks' => "Yoklama dönütleri",
   'No feedback for this post yet...' => "Bu gönderi için geribesleme bulunmuyor...",
   'Comment from:' => "Yorum sahibi:",
   'Trackback from:' => "İzleme dönütü sahibi",
   'Pingback from:' => "Yoklama dönütü sahibi:",
   'Permanent link to this comment' => "Bu yoruma sabit bağlantı",
   'Leave a comment' => "Bir yorum bırak",
   'User' => "Kullanıcı",
   'Edit profile' => "Profili düzenle",
   'Comment text' => "Yorum içieriği",
   'Allowed XHTML tags' => "İzin verilen XHTML etiketleri",
   'URLs, email, AIM and ICQs will be converted automatically.' => "URL'ler, e-posta, AIM ve ICQ'ler öz devinimli (otomatik) olarak çevrilir.",
   'Options' => "Özellikler",
   '(Line breaks become &lt;br&gt;)' => "(Satır sonları &lt;br&gt; olur)",
   'Send comment' => "Yorum gönder",
   'Posts to show' => "Gösterilecek gönderiler",
   'Past' => "Geçmiş",
   'Future' => "Gelecek",
   'Title / Text contains' => "Başlık / İçeren kelimeler",
   'Words' => "Kelimeler",
   'AND' => "VE",
   'OR' => "VEYA",
   'GPL License' => "GPL Lisansı",
   'uncheck all' => "tümünü işaretleme",
   'check all' => "tümünü işaretle",
   'visit b2evolution\'s website' => "b2evolution'un websitesini ziyaret et",
   'Logout' => "Çıkış",
   'Exit to blogs' => "Günlüklere dön",
   'Blog time:' => "Günlük zamanı:",
   'GMT:' => "GMT:",
   'Logged in as:' => "Giriş yapan:",
   'Write' => "Yaz",
   'Edit' => "Düzenle",
   'Stats' => "İstatistikler",
   'Templates' => "Şablonlar",
   'Users' => "Kullanıcılar",
   'User Profile' => "Kullanıcı Profili",
   'Default user rights' => "Ön tanımlı kullanıcı hakları",
   'New users can register' => "Yeni kullanıcılar kaydolabilir",
   'Check to allow new users to register themselves.' => "Yeni kullanıcıların kendilerini kaydedebilmeleri için işaretleyin.",
   'Group for new users' => "Yeni kullanıcılar için grup",
   'Groups determine user roles and permissions.' => "Kullanıcı rol ve izinlerini belirleyen gruplar",
   'Level for new users' => "Yeni kullanıcılar için seviye",
   'Levels determine hierarchy of users in blogs.' => "Seviyeler, günlükteki kullanıcıların hiyerarşisini belirler",
   'Display options' => "Ekran özellikleri",
   'Default blog to display' => "Gösterilecek ön tanımlı günlük",
   'This blog will be displayed on index.php .' => "Bu günlük index.php'de görüntülenecek",
   'days' => "gün",
   'posts' => "gönderi",
   'posts paged' => "gönderi sayfalandı",
   'Display mode' => "Ekran kipi",
   'Posts/Days per page' => "Sayfa başına Gönderiler/Günler",
   'monthly' => "aylık",
   'weekly' => "haftalık",
   'daily' => "günlük",
   'post by post' => "gönderiden gönderiye",
   'Archive mode' => "Arşiv kipi",
   'Link options' => "Bağlantı özellikleri",
   'Use extra-path info' => "Ek konum bilgisi kullan",
   'Recommended if your webserver supports it. Links will look like \'stub/2003/05/20/post_title\' instead of \'stub?title=post_title&c=1&tb=1&pb=1&more=1\'.' => "Eğer sunucunuz destekliyor ise tavsiye edilir. Bağlantılar, 'stub?title=gonderi_basligi&c=1&tb=1&pb=1&more=1' yerine 'stub/2003/05/20/gonderi_basligi' şeklinde gözükür.",
   'Post called up by its URL title (Recommended)' => "Gönderi URL başlığına göre çağrılsın (Tavsiye edilen)",
   'Fallback to ID when no URL title available.' => "URL bulunamıyor ise ID'e düş",
   'Post called up by its ID' => "Gönderi,·ID'e göre çağrılsın",
   'Post on archive page, located by its ID' => "Arşiv sayfasına gönderin, ID'sine göre yerleştirildi",
   'Post on archive page, located by its title (for Cafelog compatibility)' => "Arşiv sayfasındaki gönderiler, başlığına göre yerleştirildi (Cafelog uyumluluğu için)",
   'Permalink type' => "Sabit bağ çeşidi",
   'Security options' => "Güvenlik özellikleri",
   'Minimum password length' => "Asgari parola uzunluğu",
   'for users.' => "for users.",
   'Rendering plug-ins' => "yorumlama eklentileri",
   'Plug-in' => "Eklenti",
   'Apply' => "Uygula",
   'Toolbar plug-ins' => "Araç-çubuğu eklentileri",
   'Update' => "Güncelle",
   'Create new locale' => "Yeni yerel oluştur",
   'Edit locale' => "Yereli düzenle",
   'The first two letters should be a <a %s>ISO 639 language code</a>. The last two letters should be a <a %s>ISO 3166 country code</a>.' => "İlk iki harf <a %s>ISO 639 dil kodunda</a> olmalıdır. Son iki harf ise a <a %s>ISO 3166 ülke kodunda</a> olmalıdır.",
   'Enabled' => "Etkin",
   'Should this locale be available to users?' => "Bu yerel, kullanıcılar için de etkin mi?",
   'name of the locale' => "yerin adı",
   'Charset' => "Karakter kümesi",
   'Must match the lang file charset.' => "Dil dosyası karakter kümesi ile uyuşmalıdır",
   'Date format' => "Tarih biçimi",
   'See below.' => "Aşağıya gözatın.",
   'Time format' => "Zaman biçimi",
   'Lang file' => "Dil dosyası",
   'the lang file to use, from the <code>locales</code> subdirectory' => "<code>locales</code> alt dizininden kullanılacak dil dosyası",
   'Priority' => "Öncelik",
   '1 is highest. Priority is important when selecting a locale from a language code and several locales match the same language; this can happen when detecting browser language. Priority also affects the order in which locales are displayed in dropdown boxes, etc.' => "1 en yüksektir. Öncelik, bir dil kodundan bir yer seçerken ve aynı dil bir çok yer ile eşleşdiği zaman; Bu tarayıcı dili bulunurken olabilir. Öncelikler, aynı zamanda aşağı açılır menülerdeki gözükme sırasını da etkiler.",
   'Create' => "Oluştur",
   'This will replace locale \\\'%s\\\'. Ok?' => "\\'%s\\' yerelleştirmesinin yerini alacak?",
   'Flags' => "Bayraklar",
   'The flags are stored in subdirectories from <code>%s</code>. Their filename is equal to the country part of the locale (characters 4-5); file extension is .gif .' => "Bayraklar, <code>%s</code> alt-klasöründe depolanır. Dosya isimleri yerelleştirme isimlerinin ülke kısımlarıdır. (4-5 karakterleri arası); dosya uzantısı ise .gif'dir..",
   'Date/Time Formats' => "Tarih/Zaman Biçimleri",
   'The following characters are recognized in the format strings:' => "Aşağıdaki karakterler biçim katarlarında anlamlıdır:",
   'a - "am" or "pm"' => "a - \"am\" veya \"pm\"",
   'A - "AM" or "PM"' => "A - \"AM\" veya \"PM\"",
   'B - Swatch Internet time' => "B - İnternet zamanı",
   'c - ISO 8601 date (Requires PHP 5); i.e. "2004-02-12T15:19:21+00:00"' => "c - ISO 8601 tarihi (PHP 5 gerektirir); örn. \"2004-02-12T15:19:21+00:00\"",
   'd - day of the month, 2 digits with leading zeros; i.e. "01" to "31"' => "d - ayın günü, sıfırla başlayan iki basamaklı; örn. \"01\" - \"31\"",
   'D - day of the week, textual, 3 letters; i.e. "Fri"' => "D - haftanın günü, 3 harfli; örn. \"Cum\"",
   'e - day of the week, 1 letter; i.e. "F"' => "e - haftanın günü, 1 harf; örn. \"P\"",
   'F - month, textual, long; i.e. "January"' => "F - ay, uzun ifade; örn. \"Ocak\"",
   'g - hour, 12-hour format without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "g - saat, sıfır ile başlamayan 12-saatlik biçem; örn. \"1\" - \"12\"",
   'G - hour, 24-hour format without leading zeros; i.e. "0" to "23"' => "G - saat, sıfır ile başlamayan 24-saatlik biçem; örn. \"0\" - \"23\"",
   'h - hour, 12-hour format; i.e. "01" to "12"' => "h - saat, 12-saatlik biçem; örn. \"01\" - \"12\"",
   'H - hour, 24-hour format; i.e. "00" to "23"' => "H - saat, 24-saatlik biçem; örn. \"00\" - \"23\"",
   'i - minutes; i.e. "00" to "59"' => "i - dakika; örn. \"00\" - \"59\"",
   'I (capital i) - "1" if Daylight Savings Time, "0" otherwise.' => "I (büyük harf i) - \"1\" Gün ışığı koruma zamanı ise, \"0\" diğer durumlarda.",
   'j - day of the month without leading zeros; i.e. "1" to "31"' => "j - sıfırla başlamayan ayın günü; örn. \"1\" - \"31\"",
   'l (lowercase "L") - day of the week, textual, long; i.e. "Friday"' => "l (küçük harf \"L\") - haftanın günü, uzun; örn. \"Cuma\"",
   'L - boolean for whether it is a leap year; i.e. "0" or "1"' => "L - yılın artık yıl olup olmadığına dair boolean ifade; örn. \"0\" or \"1\"",
   'm - month; i.e. "01" to "12"' => "m - ay; örn. \"01\" - \"12\"",
   'M - month, textual, 3 letters; i.e. "Jan"' => "M - ay, 3 harfli; örn. \"Ock\"",
   'n - month without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "n - sıfırla başlamayan ay; örn. \"1\" - \"12\"",
   'O - Difference to Greenwich time (GMT) in hours; i.e. "+0200"' => "O - Greenwich (GMT) ile zaman farkı (saat); örn. \"+0200\"",
   'r - RFC 822 formatted date; i.e. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"' => "r - RFC 822 biçimli tarih; örn. \"Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200\"",
   's - seconds; i.e. "00" to "59"' => "s - saniye; örn. \"00\" - \"59\"",
   'S - English ordinal suffix, textual, 2 characters; i.e. "th", "nd"' => "S - İngilizce sıra son ekleri, 2 karakterli; örn. \"th\", \"nd\"",
   't - number of days in the given month; i.e. "28" to "31"' => "t - verilen aydaki gün sayısı; örn. \"28\" - \"31\"",
   'T - Timezone setting of this machine; i.e. "MDT"' => "T - Makinanın zaman dilimi ayarı; örn. \"MDT\"",
   'U - seconds since the epoch' => "U - kalan saniye",
   'w - day of the week, numeric, i.e. "0" (Sunday) to "6" (Saturday)' => "w - haftanın günü, numerik, örn. \"0\" (Pazar) to \"6\" (Cumartesi)",
   'W - ISO-8601 week number of year, weeks starting on Monday; i.e. "42"' => "W - ISO-8601 yılın hafta numarası, haftalar pazartesinden başlar; örn. \"42\"",
   'Y - year, 4 digits; i.e. "1999"' => "Y - yıl, 4 basamaklı; örn. \"1999\"",
   'y - year, 2 digits; i.e. "99"' => "y - yıl, 2 basamaklı; örn. \"99\"",
   'z - day of the year; i.e. "0" to "365"' => "z - yılın günü; örn. \"0\" 'dan \"365\"'e kadar",
   'Z - timezone offset in seconds (i.e. "-43200" to "43200"). The offset for timezones west of UTC is always negative, and for those east of UTC is always positive.' => "Z - saniye olarak zaman dilimi baskısı (örn. \"-43200\" - \"43200\"). UTC'nin batısı her zaman negatifken, UTC'nin doğusu her zaman pozitifdir.",
   'isoZ - full ISO 8601 format, equivalent to Y-m-d\\TH:i:s\\Z' => "isoZ - Y-m-d\\TH:i:s\\Z 'e eşit olan tam ISO 8601 biçemi",
   'Unrecognized characters in the format string will be printed as-is.<br />\n\t\t\tYou can escape characters by preceding them with a \\ to print them as-is.' => "Biçim katarındaki tanımlanamayan karakterler <br />\n olarak basılacaklardır.\t\t\tKarakterlerin düzgün görüntülenmesi için önlerine \\ ifadesi koyabilirsiniz.",
   'Note: default locale is not enabled.' => "Not: ön tanımlı yer etkin değil.",
   'Regional settings' => "Bölgesel ayarlar",
   'Time difference' => "Zaman farkı",
   'in hours' => "saat",
   'If you\'re not on the timezone of your server. Current server time is: %s.' => "Sunucunuzun zaman diliminde değilseniz. Güncel zaman: %s.",
   'Overriden by browser config, user locale or blog locale (in this order).' => "Tarayıcı yapılandırması tarafından dikkate alınmaz, kullanıcı veya günlük yeri (bu sırada)",
   'Available locales' => "Bulunan yerelleştirmeler",
   'Hide translation info' => "Tercüme bilgisini gizle",
   'Show translation info' => "Tercüme bilgisini göster",
   'Date fmt' => "Tarih bçm",
   'Time fmt' => "Zaman bçm",
   'Strings' => "Katarlar",
   'Translated' => "Çevrilmiş",
   'Extract' => "Oluştur",
   'up' => "yukarı",
   'Move priority up' => "Önceliği yukarı taşı",
   'down' => "aşağı",
   'Move priority down' => "Önceliği aşağı taşı",
   'Copy locale' => "Yeri kopyala",
   'Reset custom settings' => "özel ayarları sıfırla",
   'No language file...' => "Dil dosyası yok...",
   'Extract .po file into b2evo-format' => ".po dosyasını b2evo biçemine çevir",
   'Are you sure you want to reset?' => "Sıfırlamak istedeğinize emin misiniz?",
   'Reset to defaults (delete database table)' => "Ön tanımlı değerlere sıfırla (veri-tabanı tablosunu sil)",
   'first user' => "ilk kullanıcı",
   'previous user' => "önceki kullanıcı",
   'next user' => "sonraki kullanıcı",
   'last user' => "son kullanıcı",
   'Close user profile' => "Kullanıcı profilini kapat",
   'Create new user profile' => "Yeni kullanıcı profili oluştur",
   'Profile for:' => "Profil sahibi:",
   'Login' => "Giriş",
   'First name' => "İsim",
   'Last name' => "Soyad",
   'Nickname' => "Takma ad",
   'Identity shown' => "Görünen kimlik",
   'Preferred locale' => "Tercih edilen bölge",
   'Preferred locale for admin interface, notifications, etc.' => "Yönetim arabirimi, bildirimler, vs. için tercih edilen dil.",
   'Send an email' => "Bir e-posta gönder",
   'Visit the site' => "Siteyi ziyaret et",
   'Search on ICQ.com' => "ICQ.com'da ara",
   'ICQ' => "ICQ",
   'Instant Message to user' => "Kullanıcıya anlık ileti gönder",
   'AIM' => "AIM",
   'MSN IM' => "MSN IM",
   'YahooIM' => "YahooIM",
   'Notifications' => "Bildirimler",
   'Check this to receive notification whenever one of your posts receives comments, trackbacks, etc.' => "Birisi size izleme dönütü, yorum, vs. gönderdiğinde bilgilendirilmek için burayı işaretleyin.",
   'New password' => "Yeni parola",
   'Leave empty if you don\'t want to change the password.' => "Parolayı değiştirmek istemiyorsanız boş bırakınız.",
   'Confirm new password' => "Yeni parolayı onaylayın",
   'yes' => "evet",
   'no' => "hayır",
   'User rights' => "Kullanıcı hakları",
   'User information' => "Kullanıcı bilgileri",
   'ID' => "ID",
   'Posts' => "Gönderiler",
   'Created on' => "Oluşturulma:",
   'From IP' => "IP'den",
   'From Domain' => "Alan Adından",
   'With Browser' => "Tarayıcı ile",
   'first group' => "ilk grup",
   'previous group' => "önceki grup",
   'next group' => "sonraki grup",
   'last group' => "son gurup",
   'Close group profile' => "Grup profilini kapat",
   'Creating new group' => "Yeni grup oluşturuluyor",
   'Editing group:' => "Düzenlenen grup:",
   'Viewing group:' => "Görüntülenen grup:",
   'Permissons for members of this group' => "Bu gurup üyelerinin izinleri",
   'View all' => "Tümünü görüntüle",
   'Full Access' => "Tam yetki",
   'No Access' => "Yetki yok",
   'View only' => "yalnızca görüntüleme",
   'Statistics' => "İstatistikler",
   'Global options' => "Küresel özellikler",
   'Check to allow template editing.' => "Şablonun düzenlenmesi için işaretleyin",
   'User/Group Management' => "Kullanıcı/Grup Yönetimi",
   'Groups &amp; Users' => "Gruplar &amp; Kullanıcılar",
   'default group for new users' => "yeni kullanıcılar için ön tanımlı grup",
   'Copy group' => "Grubu kopyala",
   'Delete group' => "Grubu sil",
   'decrease user level' => "kullanıcı seviyesini azalt",
   'increase user level' => "kullanıcı·seviyesini·arttır",
   'Delete user' => "Kullanıcı sil",
   'Are you sure you want to delete this user?\\nWarning: all his posts will be deleted too!' => "Bu kullanıcıyı silmek istediğinize emin misiniz?\\nUyarı: ona ait tüm gönderilerde silinecektir!",
   'New user...' => "Yeni kullanıcı...",
   'New group...' => "Yeni grup...",
   'The default skin [%s] set for blog [%s] does not exist. It must be properly set in the <a %s>blog properties</a> or properly overriden in a stub file. Contact the <a %s>webmaster</a>...' => "[%s] derisi [%s] günlüğü için bulunmuyor. <a %s>günlük özelliklerinde</a> düzgün bir şekilde ayarlanmalı veya bir kök dosyasına düzgünce eklenmelidir. <a %s>webmaster</a> ile temasa geçiniz...",
   'ERROR! Could not delete! You will have to delete the file [%s] by hand.' => "HATA! Silinemedi! [%s] dosyasını elle silmek zorunda kalacaksınız.",
   '%d posts' => "%d gönderi",
   '1 post' => "1 gönderi",
   'previous month' => "önceki ay",
   'next month' => "sonraki ay",
   'previous year' => "önceki yıl",
   'next year' => "sonraki yıl",
   'go to month\'s archive' => "aya ait arşive git",
   'Member' => "Üye",
   'Visitor' => "Ziyaretçi",
   'Edit this comment' => "Yorumu düzenle",
   'Delete' => "Sil",
   'Delete this comment' => "Yorumu sil",
   'You are about to delete this comment!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Bu yorumu silmek üzeresiniz!\\ndurmak için \\'İpta\\', silmek için \\'TAMAM\\'.",
   'No comment yet...' => "Henüz yorum yok...",
   'Sorry, there is nothing to display...' => "Üzgünüz, görüntülenecek hiç bir şey bulunmuyor...",
   'Error selecting database [%s]!' => "[%s] veri-tabanı seçerken hata oluştu!",
   'MySQL error!' => "MySQL hatası!",
   'New group' => "Yeni grup",
   'Parser error: ' => "Ayrıştırıcı hatası: ",
   'Tag <code>body</code> can only be used once!' => "<code>body</code> etiketi yalnızca bir kez kullanılır!",
   'Illegal tag' => "Geçersiz etiket",
   'Tag %s must occur inside another tag' => "%s etiketi bir başka etiket içinde gözükmelidir",
   'Tag %s is not allowed within tag %s' => "%s etiketinin %s etiketinin içinde olmasına izin verilmiyor",
   'Tag %s may not have attribute %s' => "%s etiketinin %s özelliği olmayabilir",
   'Found invalid URL: ' => "Geçersiz URL bulundu: ",
   'Tag %s may not contain raw character data' => "%s etiketi saf karakter verisi içermeyebilir.",
   'Browse category' => "Bölüme gözat",
   'Comments are closed for this post.' => "Bu gönderi için yorumlar kapatıldı.",
   'This post is not published. You cannot leave comments.' => "Bu gönderi yayınlanmadı. Yorum bırakamazsınız.",
   'Read more!' => "Devamı !",
   'More:' => "Dahası:",
   'Display feedback / Leave a comment' => "Geri besleme görüntüle / bir yorum bırak",
   'Send feedback' => "Geri besleme görüntüle",
   '1 feedback' => "1 geri besleme",
   '%d feedbacks' => "%d geri besleme",
   'Display comments / Leave a comment' => "Yorumları görüntüle / bir yorum bırak",
   'Display trackbacks / Get trackback address for this post' => "İzleme dönütlerini görüntüle / bu gönderi için izleme dönütü adresini al",
   'Trackback (0)' => "İzleme dönütü (0)",
   'Trackback (1)' => "İzleme dönütü (1)",
   'Trackbacks (%d)' => "İzleme dönütleri (%d)",
   'Display pingbacks' => "Yoklama dönütlerini görüntüle",
   'Pingback (0)' => "Yoklama dönütü (0)",
   'Pingback (1)' => "Yoklama dönütü (1)",
   'Pingbacks (%d)' => "Yoklama dönütleri (%d)",
   'Delete this post' => "Bu gönderiyi sil",
   'You are about to delete this post!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Bu gönderiyi silmek üzeresiniz!\\ndurmak için \\'İptal\\', silmek için \\'TAMAM\\'.",
   'Edit this post' => "Bu gönderiyi düzenle",
   'Publish NOW!' => "ŞİMDİ yayınla!",
   'Publish now using current date and time.' => "Güncel tarih ve zamanı kullanarak şimdi yayınla.",
   'Invalid post, please correct these errors:' => "Geçersiz gönderi, lütfen bu hataları düzeltin:",
   'Sorry, there is no post to display...' => "Üzgünüz, görüntülenecek gönderi bulunmuyor...",
   'POP3 connect:' => "POP3 bağlantı:",
   'No server specified' => "Sunucu belirtilmedi",
   'POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server' => "POP3: premature NOOP TAMAM, RFC 1939 uyumlu sunucu DEĞİL",
   'POP3 noop:' => "POP3 noop:",
   'No connection to server' => "Sunucuya bağlantı yok",
   'POP3 user:' => "POP3 kullanıcı:",
   'No login ID submitted' => "Giriş ID'si girilmedi",
   'connection not established' => "bağlantı kurulmadı",
   'POP3 pass:' => "POP3 parolası:",
   'No password submitted' => "Parola girilmedi",
   'authentication failed ' => "kimlik doğrulama başarısız ",
   'NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant' => "NOOP başarısız. Sunucu, RFC 1939 uyumlu değil",
   'POP3 apop:' => "POP3 apop:",
   'No server banner' => "Sunucu reklamı yok",
   'abort' => "iptal",
   'apop authentication failed' => "apop kimlik doğrulama başarız",
   'POP3 login:' => "POP3 giriş:",
   'POP3 top:' => "POP3 top:",
   'POP3 pop_list:' => "POP3 pop_list:",
   'Premature end of list' => "Listenin prematüre sonu",
   'POP3 get:' => "POP3 get:",
   'POP3 last:' => "POP3 last:",
   'POP3 reset:' => "POP3 reset:",
   'POP3 send_cmd:' => "POP3 send_cmd:",
   'Empty command string' => "Boş komut katarı",
   'POP3 quit:' => "POP3 çıkış:",
   'connection does not exist' => "bağlantı bulunmuyor",
   'POP3 uidl:' => "POP3 uidl:",
   'POP3 delete:' => "POP3 delete:",
   'No msg number submitted' => "ilt no girilmedi",
   'Command failed' => "Komut başarısız",
   'New user' => "Yeni kullanıcı",
   'Permission denied!' => "İzin reddedildi!",
   'Oops, MySQL error!' => "Oops, MySQL hatası!",
   'go back' => "geri git",
   'Redirecting you to:' => "Yönlendiriliyorsunuz:",
   'If nothing happens, click <a %s>here</a>.' => "hiçbir şey olmadıysa,·<a·%s>buraya</a> tıklayınız.",
   'No response!' => "Cevap yok!",
   'Remote error' => "Uzak hata",
   'Response' => "Cevap",
   'Parameter %s is required!' => "%s değişkeni gerekli!",
   'Invalid URL' => "Geçersiz URL",
   'URI scheme not allowed' => "URI düzenine izin verilmedi",
   'URL not allowed' => "URL izinli değil",
   'Reporting abuse to b2evolution.net...' => "Zararlı kelime b2evolution.net'e bildiriliyor...",
   'Aborted (Running on localhost).' => "İptal edildi (yerel konakta çalışılıyor)",
   'Requesting abuse list from b2evolution.net...' => "b2evolution.net'ten zararlı kelime listesi alınıyor...",
   'Latest update timestamp' => "Son güncelleme zamanı",
   'Incomplete reponse.' => "Tamamlanmamış cevap.",
   'No new blacklisted strings are available.' => "Yeni kara listeli katar bulunmuyor.",
   'Adding strings to local blacklist' => "Katarlar yerel kara listeye ekleniyor",
   'Adding:' => "Ekleme:",
   'OK.' => "TAMAM.",
   'Not necessary! (Already handled)' => "Gerekli değil! (Zaten tutulu)",
   'New latest update timestamp' => "Yeni son güncelleme zamanı",
   'Invalid reponse.' => "Geçersiz cevap.",
   'Requested blog does not exist!' => "İstenen günlük bulunmuyor!",
   'Post details' => "Gönderi detayları",
   'PREVIEW' => "ÖN GÖRÜNÜM",
   'Next page' => "Sonraki sayfa",
   'Previous page' => "Önceki sayfa",
   'Previous post' => "Önceki gönderi",
   'Next post' => "Sonraki gönderi",
   'Next Page' => "Sonraki Sayfa",
   'Previous Page' => "Önceki Sayfa",
   'Cannot delete if there are sub-categories!' => "Eğer alt-bölümleri bulunuyor ise silinemez!",
   'Cannot delete last category if there are posts inside!' => "İçerisinde gönderi bulunuyor ise son bölüm silinemez!",
   'Requested category %s does not exist!' => "İstenen %s bölümü bulunmuyor.",
   'Category' => "Bölüm",
   'bad char in User Agent' => "Tarayıcıfa yanlış karakter",
   'referer ignored' => "atıfta bulunan yok sayıldı",
   'BlackList' => "Kara Liste",
   'robot' => "robot",
   'invalid' => "geçersiz",
   'search engine' => "arama motoru",
   'loading referering page' => "atıfta bulunan sayfa yükleniyor",
   'found current url in page' => "sayfada bir güncel url bulundu",
   'not a query - no params!' => "bir sorgu değil - değişken yok!",
   'no query string found' => "karakter katarı bulunamadı",
   'name' => "isim",
   'Sending pingbacks...' => "Yoklama dönütleri gönderiliyor...",
   'No pingback to be done.' => "Yapılacak yoklama dönütü bulunamadı.",
   'BEGIN' => "BAŞLA",
   'Processing:' => "Yürütülüyor:",
   'Couldn\'t find a hostname for:' => "Bir konak adı bulunamadı:",
   'Connect to server at:' => "Sunucuya bağlanıldı:",
   'Couldn\'t open a connection to:' => "Bağlantı açılamadı:",
   'Start receiving headers and content' => "Üst bilgi başlığı ve içeriği almaya başla",
   'Pingback server found from X-Pingback header:' => "X-Pingback üst bilgi başlığından yoklama dönütü sunucusu bulundu:",
   'Pingback server found from Pingback <link /> tag:' => "Yoklama dönütü <link /> etiketinden yoklama dönütü sunucusu bulundu:",
   'Pingback server not found in headers and content' => "Yoklama dönütü sunucusu başlıkta ve içerikte bulunamadı",
   'Pingback server URL is empty (may be an internal PHP fgets error)' => "Yoklama dönütü sunucu URLsi boş (iç PHP fgets hatası olabilir)",
   'Pingback server data' => "Yoklama dönütü sunucu verisi",
   'Page Linked To:' => "Sayfanın bağlandığı yer:",
   'Page Linked From:' => "Sayfaya bağlanan yer:",
   'Pinging %s...' => "%s yoklanıyor...",
   'END' => "SON",
   'Pingbacks done.' => "Yoklama dönütleri tamamlandı.",
   'Pinging b2evolution.net...' => "b2evolutions.net yoklanıyor...",
   'Pinging Weblogs.com...' => "Weblogs.com yoklanıyor...",
   'Pinging Blo.gs...' => "Günlükler yoklanıyor...",
   'Pinging technorati.com...' => "technorati.com yoklanıyor...",
   'Archives for' => "Arşiv sahibi",
   'Archive Directory' => "Arşiv Klasörü",
   'Sending trackbacks...' => "İzleme dönütleri gönderiliyor...",
   'No trackback to be sent.' => "Gönderilecek izleme dönütü yok.",
   'Excerpt to be sent:' => "Gönderilecek alıntı:",
   'Trackbacks done.' => "İzleme dönütleri tamamlandı.",
   'Sending trackback to:' => "İzleme dönütünün gönderildiği yer:",
   'Response:' => "Cevap:",
   'wrong login/password.' => "yanlış giriş/parola.",
   'setcookie %s failed!' => "setcookie %s başarısız!",
   'login/password no longer valid.' => "giriş/parola artık geçerli değil.",
   'You must log in!' => "Giriş yapmalısınız!",
   'Login if you have an account...' => "Bir hesabınız bulunuyorsa giriş yapınız...",
   'Register...' => "Kaydol...",
   'Register to open an account...' => "Bir hesap açmak için kaydol...",
   'Logout (%s)' => "Çıkış (%s)",
   'Logout from your account' => "Hesabınızdan çıkın",
   'Admin' => "Yönetim",
   'Go to the back-office' => "Ofis arkasına geç",
   'Profile (%s)' => "Profil (%s)",
   'Edit your profile' => "Profilinizi düzenleyin",
   'User profile' => "Kullanıcı profili",
   'Sunday' => "Pazar",
   'Monday' => "Pazartesi",
   'Tuesday' => "Salı",
   'Wednesday' => "Çarşamba",
   'Thursday' => "Perşembe",
   'Friday' => "Cuma",
   'Saturday' => "Cumartesi",
   'Sun' => "Paz",
   'Mon' => "Pzt",
   'Tue' => "Sal",
   'Wed' => "Çar",
   'Thu' => "Per",
   'Fri' => "Cum",
   'Sat' => "Cmt",
   ' S ' => " P ",
   ' M ' => " P ",
   ' T ' => " S ",
   ' W ' => " Ç ",
   ' T ' => " P ",
   ' F ' => " C ",
   ' S ' => " C ",
   'January' => "Ocak",
   'February' => "Şubat",
   'March' => "Mart",
   'April' => "Nisan",
   'May ' => "Mayıs",
   'June' => "Haziran",
   'July' => "Temmuz",
   'August' => "Ağustos",
   'September' => "Eylül",
   'October' => "Ekim",
   'November' => "Kasım",
   'December' => "Aralık",
   'Jan' => "Ock",
   'Feb' => "Şub",
   'Mar' => "Mar",
   'Apr' => "Nis",
   'May' => "May",
   'Jun' => "Haz",
   'Jul' => "Tem",
   'Aug' => "Ağs",
   'Sep' => "Eyl",
   'Oct' => "Ekm",
   'Nov' => "Kas",
   'Dec' => "Ara",
   'Local' => "Yer",
   'Reported' => "Bildirilmiş",
   'Central' => "Merkezi",
   'Czech (CZ)' => "Çekce (CZ)",
   'German (DE)' => "Almanca (DE)",
   'English (EU)' => "İngilizce (EU)",
   'English (UK)' => "İngilizce (UK)",
   'English (US)' => "İngilizce (US)",
   'English (CA)' => "İngilizce (CA)",
   'English (AU)' => "İngilizce (AU)",
   'English (IL)' => "İngilizce (IL)",
   'Spanish (ES)' => "İspanyolca (ES)",
   'French (FR)' => "Fransızca (FR)",
   'French (CA)' => "Fransızca (CA)",
   'French (BE)' => "Fransızca (BE)",
   'Hungarian (HU)' => "Macarca (HU)",
   'Italian (IT)' => "İtalyanca (IT)",
   'Japanese (JP)' => "Japonca (JP)",
   'Lithuanian (LT)' => "Litvanca (LT)",
   'Bokm&aring;l (NO)' => "Norveççe (NO)",
   'Dutch (NL)' => "Flemenkçe (NL)",
   'Dutch (BE)' => "Flemenkçe (BE)",
   'Portuguese (BR)' => "Portekizce (BR)",
   'Swedish (SE)' => "İsveçce (SE)",
   'Chinese(S) gb2312 (CN)' => "Çince(S) gb2312 (CN)",
   'Chinese(S) utf-8 (CN)' => "Çince(S) utf-8 (CN)",
   'Trad. Chinese (TW)' => "Geleneksel Çince (TW)",
   'You cannot leave comments on this post!' => "Bu gönderiye yorum bırakamazsınız!",
   'Please fill in the name field' => "Lütfen isim alanını doldurunuz",
   'Please fill in the email field' => "Lütfen e-posta alanını doldurunuz",
   'Supplied email address is invalid' => "Girilen e-posta adresi geçersiz",
   'Please do not send empty comment' => "Lütfen boş yorum göndermeyiniz",
   'You can only post a new comment every 30 seconds.' => "Yeni yorumları 30 saniye aralıklar ile gönderebilirsiniz.",
   'Cannot post comment, please correct these errors:' => "Yorum gönderilemiyor, lütfen aşapıdaki hataları düzeltiniz:",
   'Back to comment editing' => "Yorum düzenlemeye geri dön",
   'New comment on your post #%d "%s"' => "#%d nolu gönderinize yeni yorum \"%s\"",
   'Url' => "Url",
   'Comment' => "Yorum",
   'Edit/Delete' => "Düzenle/Sil",
   'Connecting to pop server...' => "pop sunucuya bağlanılıyor...",
   'Connection failed: ' => "Bağlantı başarısız: ",
   'Logging into pop server...' => "pop sunucusuna giriş yapılıyor...",
   'No mail or Login Failed:' => "Posta yok veya giriş başarısız:",
   'Getting message #%d...' => "İleti #%d alınıyor...",
   'Processing...' => "Yürütülüyor...",
   'Too old' => "Çok eski",
   'Subject prefix does not match' => "Konu ön eki uyuşmuyor",
   'Raw content:' => "Saf içerik:",
   'Login:' => "Giriş:",
   'Pass:' => "Parola:",
   'Wrong login or password.' => "Yanlış giriş veya parola.",
   'Category ID' => "Bölüm ID",
   'Blog ID' => "Günlük ID",
   'Permission denied.' => "İzin reddedildi",
   'Posted title' => "Gönderilmiş başlık",
   'Posted content' => "Gönderilmiş içerik",
   'Mission complete, message deleted.' => "Görev tamamlandı, ileti silindi.",
   'An email with the new password was sent successfully to your email address.' => "Parolayı içeren bir e-posta, e-posta adresinize başarı ile gönderildi.",
   'New Password:' => "Yeni Parola:",
   'You can login here:' => "Buraya giriş yapabilirsiniz:",
   'your weblog\'s login/password' => "web günlüğünüzün giriş/parolası",
   'The email could not be sent.' => "E-posta gönderilemedi.",
   'Possible reason: your host may have disabled the mail() function...' => "Olabilecek neden: sunucunuz mail() işlevini devre dışı bırakmış olabilir...",
   'Note: You are already logged in!' => "Not: Zaten giriş yaptınız!",
   'Continue...' => "Devam et...",
   'You are not logged in.' => "Giriş yapmamışsınız.",
   'You are not logged in under the same account you are trying to modify.' => "Düzenlemek istediğiniz hesap altında giriş yapmamışsınız.",
   'Back to profile' => "Profile geri dön",
   'please enter your nickname (can be the same as your login)' => "lütfen takma adınızı giriniz (girişinizle aynı olabilir)",
   'your ICQ UIN can only be a number, no letters allowed' => "ICQ UIN numaranız yalnızca rakamlardan oluşmalı, harfler kabul edilmemektedir",
   'please type your e-mail address' => "lütfen e-posta adresinizi girin",
   'the email address is invalid' => "e-posta adresi geçersiz",
   'you typed your new password only once. Go back to type it twice.' => "yeni parolanızı yanlnızca bir kez girdiniz. Geri gidip tekrar giriniz.",
   'you typed two different passwords. Go back to correct that.' => "iki farklı parola girdiniz. Geri gidip düzeltiniz.",
   'please enter a Login' => "lütfen bir giriş yapın",
   'please enter your password twice' => "lütfen parolanızı iki kez girin",
   'please type the same password in the two password fields' => "lütfen aynı parolayı iki parola alanınada giriniz",
   'this login is already registered, please choose another one' => "Bu giriş zaten kayıtlı, lütfen başka bir tane seçiniz",
   'new user registration on your blog' => "günlüğünüzde yeni kullanıcı kaydı",
   'Manage users' => "Kullanıcıları yönet",
   'New trackback on your post #%d "%s"' => "#%d nolu gönderinize yeni izleme dönütü \"%s\"",
   'Website' => "Websitesi",
   'Excerpt' => "Alıntı",
   'Login form' => "Giriş formu",
   'You will have to accept cookies in order to log in.' => "Giriş yapmak için çerezleri kabul etmelisiniz.",
   'Password:' => "Parola:",
   'Log in!' => "Giriş!",
   'Go to Blogs' => "Günlüklere Git",
   'Lost your password ?' => "Parolanız kayıp mı?",
   'Lost password ?' => "Kayıp parola ?",
   'A new password will be generated and sent to you by email.' => "Yeni bir parola oluşturulup e-posta adresinize gönderildi.",
   'Generate new password!' => "Yeni parola üret!",
   'Registration complete' => "Kayıt tamamlandı",
   'Registration Currently Disabled' => "Şu an kayıt etkin değil",
   'User registration is currently not allowed.' => "Kullanıcı kaydı gerçekleştirildi.",
   'Home' => "Ev",
   'Register form' => "Kayıt formu",
   '(twice)' => "(iki kez)",
   'Minimum %d characters, please.' => "Asgari %d karakter, lütfen.",
   'Preferred language' => "Tercih edilen dil",
   'Register!' => "Kaydol!",
   'Log into existing account...' => "Varolan hesaba giriş yap...",
   'b2evo installer' => "b2evo yükleyici",
   'Installer for version ' => "sürüm için yükleyici ",
   'Current installation' => "Güncel yükleme",
   'Install menu' => "Yükleme menüsü",
   'PHP info' => "PHP bilgisi",
   'Go to Admin' => "Yönetime Dön",
   'Online' => "Çevrimiçi",
   'Manual' => "Yardım",
   'Support' => "Destek",
   'Language / Locale' => "Dil / Yer",
   'Choose a default language/locale for your b2evo installation.' => "b2evo yüklemeniz için ön tanımlı dil/yer seçin.",
   'Check your database config settings below and update them if necessary...' => "Aşağıdaki veri-tabanı yapılandırma ayarlarınızı denetleyip, gerekli ise değişiklik yapınız...",
   'The minimum requirement for this version of b2evolution is %s version %s but you are trying to use version %s!' => "b2evolution'un bu sürümünü kullanmak için asgari gereken sürüm %s sürüm %s'dir. Fakat sizin denemeye çalıştığınız sürüm %s'dir.",
   'It seems that the database config settings you entered don\'t work. Please check them carefully and try again...' => "Öyle görünüyorki girdiğiniz veri-tabanı yapılandırma ayarları çalışmıyor. Lütfen dikkatlice denetleyip tekrar deneyin...",
   'Config file update' => "Yapılandırma dosyası güncelleme",
   'We cannot automatically update your config file [%s]!' => "Öz devinimli (otomatik) olarak [%s] yapılandırma dosyanızı güncelleyemiyoruz!",
   'There are two ways to deal with this:' => "Bunu yapmanın iki yolu bulunuyor:",
   'You can allow the installer to update the config file by changing its permissions:' => "Dosya izinlerini değiştirerek yükleyiciye bunu yapması için izin verebilirsiniz:",
   '<code>chmod 666 %s</code>. If needed, see the <a %s>online manual about permissions</a>.' => "Eğer gerekli ise <code>chmod 666 %s</code>, <a %s>izinler hakkında çevrimiçi yardıma</a> bakın.",
   'Come back to this page and refresh/reload.' => "Bu sayfaya geri gelip yenileyip/yeniden yükleyin.",
   'Alternatively, you can update the config file manually:' => "Ek olarak, yapılandırma dosyasını el ile güncelleyebilirsiniz:",
   'Open the _config.php file locally with a text editor.' => "_config.php dosyasını yerel olarak bir metin düzenleyicide açın.",
   'Delete all contents!' => "Tüm içeriği sil!",
   'Copy the contents from the box below.' => "Aşağıdaki kutunun içeriğini kopyalayın",
   'Paste them into your local text editor. <strong>ATTENTION: make sure there is ABSOLUTELY NO WHITESPACE after the final <code>?&gt;</code> in the file.</strong> Any space, tab, newline or blank line at the end of the conf file may prevent cookies from being set when you try to log in later.' => "Yerel metin editörünüze yapıştırınız. <strong>DİKKAT:·dosyada son <code>?&gt;</code> kodundan sonra KESİNLİKLE HİÇ BİR BOŞLUK olmadığından emin olunuz.</strong> Herhangi bir boşluk, sekme, yeni satır veya conf dosyasının sonundaki boş satır, bir sonraki giriş denemenizde çerezlerin gönderilmesini engelleyebilir.",
   'Save the new _config.php file locally.' => "Yeni _config.php dosyasını yerel olarak kaydet.",
   'Upload the file to your server, into the /_conf folder.' => "Dosyayı sunucunuzdaki /_conf klasörüne yükleyin.",
   '<a %s>Call the installer from scratch</a>.' => "<a %s>Yükleyiciyi en baştan çağırın</a>.",
   'This is how your _config.php should look like:' => "_config.php dosyanız neye benziyor:",
   'Your configuration file [%s] has been successfully updated.' => "[%s] yapılandırma dosyanız başarı ile güncellendi.",
   'Base configuration' => "Temel yapılandırma",
   'Your base config file has not been edited yet. You can do this by filling in the form below.' => "Temel yapılandırma dosyanız henüz düzenlenmemiş. Bunu aşağıdaki formu doldurarak yapabilirsiniz.",
   'This is the minimum info we need to set up b2evolution on this server:' => "Bu, sunucuya b2evolution kurmak için gerek duyulan asgari bilgidir:",
   'Database you want to install into' => "İçine yüklemek istediğiniz veri-tabanı",
   'mySQL Username' => "mySQL Kullanıcı adı",
   'Your username to access the database' => "Veri-tabanına erişim için geren kullanıcı adı",
   'mySQL Password' => "mySQL Parolası",
   'Your password to access the database' => "Veri-tabanına erişim için gereken parola",
   'mySQL Database' => "mySQL Veri-tabanı",
   'Name of the database you want to use' => "Kullanmak istediğiniz veri-tabanı ismi",
   'mySQL Host' => "mySQL Konağı (Host)",
   'You probably won\'t have to change this' => "Muhtemelen bunu değiştirmek zorunda kalmayacaksınız",
   'Additional settings' => "Ek ayarlar",
   'Base URL' => "Temel URL",
   'This is where b2evo and your blogs reside by default. CHECK THIS CAREFULLY or not much will work. If you want to test b2evolution on your local machine, in order for login cookies to work, you MUST use http://<strong>localhost</strong>/path... Do NOT use your machine\'s name!' => "Bu b2evo ve günlüklerinizin bulunduğu ön tanımlı yerdir. DİKKATLİCE DENETLEYİN aksi takdirde çalışmayacaktır. Eğer b2evolution'u yerel makinenizde test etmek istiyorsanız, veya giriş çerezlerinini çalışıp çalışmadığını denemek istiyorsanız, http://<strong>localhost</strong> ifadesini KULLANMALISINIZ... Makine adınızı KULLANMAYINIZ!",
   'Your email' => "e-postanız",
   'Will be used in severe error messages so that users can contact you. You will also receive notifications for new user registrations.' => "Bir çok hata iletisinde sizinle temasa geçilmesi için kullanılacaktır. Aynı zamanda yeni kullanıcı kayıtlarında bilgilendirileceksiniz.",
   'Update config file' => "Yapılandırma dosyasını güncelle",
   'How do you want to install b2evolution?' => "b2evolution'u nasıl yüklemek istersiniz?",
   'The installation can be done in different ways. Choose one:' => "Yükleme bir çok farklı yol ile gerçekleşebilir. Birini seçiniz:",
   '<strong>New Install</strong>: Install b2evolution database tables with sample data.' => "<strong>Yeni Kurulum</strong>: örnek verili b2evolution veritabanı tablolarını yükler.",
   '<strong>Upgrade from a previous version of b2evolution</strong>: Upgrade your b2evolution database tables in order to make them compatible with the current version!' => "<strong>Bir önceki b2evolution sürümünden yükseltme</strong>: Güncel sürüm ile uyumlu olması amacı ile b2evolution veri-tabanı tablolarını güncelleştirin.",
   '<strong>Upgrade from Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Cafelog/b2 data into them.' => "<strong>Cafelog/b2 v 0.6.x'dan güncelleme</strong>: b2evolution veri-tabanı tablolarını yükeyip varolan Cafelog/b2 verisini içine kopyalayın.",
   '<strong>Upgrade from Manywhere Miniblog</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Miniblog data into them.' => "<strong>Manywhere Miniblog'tan güncelleştirme</strong>: b2evolution veri tabanı tablolarını yükleyip varolan Miniblog verisini içine kopyalayın.",
   '<strong>Upgrade from WordPress v 1.2</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing WordPress data into them.' => "<strong>WordPress v 1.2'den güncelleştirme</strong>: b2evolution veri-tabanı tablolarını yükleyin ve varolan WordPress verisini içine yapıştırın.",
   'Delete b2evolution tables' => "b2evolution tablolarını sil",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. <strong>WARNING: All your b2evolution tables and data will be lost!!!</strong> Your Cafelog/b2 or any other tables though, if you have some, will not be touched in any way.' => "b2evolution tablolarını daha önce yüklediniz ve yeni bir kurulum yapmak istiyorsunuz, Yeni bir kuruluma başlamadan evvel b2evolution tablolarını silmelisiniz <strong>UYARI: Tüm b2evolution tabloları ve verileri kaybolacak!!!</strong> İçerideki Cafelog/b2 veya başka diğer tablolara dokunulmayacaktır.",
   '<strong>Change your base configuration</strong> (see recap below): You only want to do this in rare occasions where you may have moved your b2evolution files or database to a different location...' => "<strong>Temel yapılandırmanızı değiştirin</strong> (aşağıdaki açıklamaya gözatın): Bunu yapmak isteyeceğiniz nadir durumlar bulunur. Örnek olarak; b2evolution dosyalarını ve veritabanını taşımak steyeceğiniz durumlar...",
   'GO!' => "GİT!",
   'Need to start anew?' => "Yeni kuruluma başlansın mı?",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. b2evolution can delete its own tables for you, but for obvious security reasons, this feature is disabled by default.' => "Daha önce b2evolution'ı kurmuş ve yeni birine başlamak istiyorsanız. Yeni kuruluma başlamadan evvel b2evolution tablolarını silmelisiniz. b2evolution, bunu sizin için yapabilir fakat güvenlik nedeniyle bu özellik ön tanımlı olarak etkin değildir.",
   'Base config recap...' => "Temel yapılandırma...",
   'If you don\'t see correct settings here, STOP before going any further, and <a %s>update your base configuration</a>.' => "Eğer burada doğru yapılandırma görmüyorsanız. İlerlemeden DURUN ve <a·%s>temel yapılandırmanızı güncelleyin.</a>",
   '(Set, but not shown for security reasons)' => "(Ayarlanır, fakat güvenlik nedenlerinden dolayı gösterilmez)",
   'Admin email' => "Yönetici e-postası",
   'Installing b2evolution tables with sample data' => "Örnek verili b2evolution tabloları yükleniyor",
   'Installation successful!' => "Yükleme başarılı!",
   '<p>Now you can <a %s>log in</a> with the login "admin" and password "%s".</p>\n\t<p>Note that password carefully! It is a <em>random</em> password that is given to you when you install b2evolution. If you lose it, you will have to delete the database tables and re-install anew.</p>' => "<p>Şimdi <a %s>giriş</a> yapabilirsiniz. kullanıcı adınız \"admin\" ve parolanız : \"%s\"</p>\n\t<p>Bu parolayı not edin! Yükleme sırasında b2evolution tarafından atanan <em>rasgele</em> bir paroladır. Kaybettiğinizde tüm veri-tabanı tablolarını silip tekrar yüklemeniz gerekir.</p>",
   'Upgrading data in existing b2evolution database' => "Varolan b2evolution veri-tabanındaki veri güncelleniyor",
   'Upgrade completed successfully!' => "Güncelleme başarıyla tamamlandı!",
   'Now you can <a %s>log in</a> with your usual %s username and password.' => "Şimdi <a·%s>giriş yapabilirsiniz</a>.·%s·kullanıcı adınız ve parolanız ile.",
   'Installing b2evolution tables and copying existing %s data' => "b2evolution tablolarını yükleme ve varolan %s verisini kopyalama",
   '<p>Now you can <a %s>log in</a> with your usual Miniblog email login cropped at 20 chars. All passwords have been reset to "%s".</p>\n<p>Note that password carefully! It is a <em>random</em> password that is given to you when you install b2evolution. If you lose it, you will have to delete the database tables and re-install anew.</p>' => "<p>Şimdi varolan 20 karaktere indirgenmiş Miniblog e-posta adresiniz ile <a %s>giriş</a>yapabilirsiniz. Tüm parolalar \"%s\"'e sıfırlandı..</p>\n<p>Bu parolayı not edin!b2evolution'ı yüklediğinizde verilen <em>rasgele</em> bir paroladır. Kaybettiğnizde veri-tabanı tablolarını silip tekrar yüklemeniz gerekmektedir.</p>",
   'Deleting b2evolution tables from the datatase' => "b2eveolution tabloları veri-tabanından siliniyor",
   'For security reasons, the reset feature is disabled by default.' => "Güvenlik nedenlerinden dolayı, sıfırlama özelliği ön tanımlı olarak etkin değildir.",
   'Reset done!' => "Sıfırlama tamamlandı!",
   'Back to menu' => "Menüye dön",
   'official website' => "resmi websitesi",
   'contact' => "bağlantı",
   'This blog holds all your posts upgraded from Cafelog. This blog is named \'%s\'. %s' => "Bu Cafelog'tan güncelleştirilen tüm gönderilerinizi tutar. '%s'.·%s şeklinde adlandırılır.",
   'This is a sample linkblog entry' => "Bu örnek bağ günlük girişidir",
   'This is sample text describing the linkblog entry. In most cases however, you\'ll want to leave this blank, providing just a Title and an Url for your linkblog entries (favorite/related sites).' => "Bu bağ günlüğünü tanımlayan örnek bir yazıdır.. Bir çok durumda bunu boş bırakmak isteyeceksinizdir., yalnızca başlık ve URL girmeniz yeterli olacaktır. (beğendiğim/ilişkili siteler).",
   'This is the long description for the blog named \'%s\'. %s' => "Bu, '%s'.·%s isimli günlük için uzun tanımdır.",
   'This blog (blog #1) is actually a very special blog! It automatically aggregates all posts from all other blogs. This allows you to easily track everything that is posted on this system. You can hide this blog from the public by unchecking \'Include in public blog list\' in the blogs admin.' => "Bu günlük (günlük #1) temelde çok özel bir günlüktür! Otomatik olarak diğer günlüklerin tüm gönderilerini çeker. Bu sisemde gönderilen herşeyi kontrol altında tutmanızı sağlar. Bu günlüğü, yönetim alanından 'Halka açık günlük listesinde içer' ifadesinin işaretini kaldırarak saklayabilirsiniz.",
   '%s Title' => "%s Başlığı",
   'Tagline for %s' => "%s için etiket satırı",
   'Short description for %s' => "%s için kısa tanım",
   'Notes for %s' => "%s için notlar",
   'Keywords for %s' => "%s için anahtar kelimeler",
   'The main purpose for this blog is to be included as a side item to other blogs where it will display your favorite/related links.' => "Bu günlüğün amacı, beğendiğiniz/ilişkili bağlantılarınızı görüntüleyen diğer günlüklere bir yan nesne olarak içerilmektir.",
   'Clean Permalinks!' => "Sabitbağları Temizle!",
   'b2evolution uses old-style permalinks and feedback links by default. This is to ensure maximum compatibility with various webserver configurations.\n\nNethertheless, once you feel comfortable with b2evolution, you should try activating clean permalinks in the Settings screen... (check \'Use extra-path info\')' => "b2evolution ön tanımlı olarak eski sitil sabitbağ ve geri besleme kullanır. Bu çeşitli web sunucuları ile tam uyumluluk sağlamak içindir.\n\nb2evolution'ı rahat bulduysanız, ayarlar ekranından temiz sabitbağları etkinleştirmelisiniz... ('Ek konum bilgisi kullan'ı işaretleyin)",
   'Apache optimization...' => "Apache yöneylemi...",
   'In the <code>/blogs</code> folder as well as in <code>/blogs/admin</code> there are two files called [<code>sample.htaccess</code>]. You should try renaming those to [<code>.htaccess</code>].\n\nThis will optimize the way b2evolution is handled by the webserver (if you are using Apache). These files are not active by default because a few hosts would display an error right away when you try to use them. If this happens to you when you rename the files, just remove them and you\'ll be fine.' => "<code>/blogs</code> ve <code>/blogs/admin</code> klasörlerinde [<code>sample.htaccess</code>]. isimli iki dosya bulunmaktadır. Bu dosyaları [<code>.htaccess</code>]. ismine değiştirmeyi denemelisiniz.\n\nBu yolu b2evolution yolunu optimize edecektir (Apache kullanıyorsanız). Bu dosyalar ön tanımlı olarak etkin değillerdir. Çünkü bir kaç hizmet veren firma kullanmaya çalıştığınız anda hata vermektedir. Böyle bir durum olduğunda ismini değiştirin,veya kaldırın sorun çözülecektir.",
   'About evoSkins...' => "evoDerileri Hakkında...",
   'By default, b2evolution blogs are displayed using a default skin.\n\nReaders can choose a new skin by using the skin switcher integrated in most skins.\n\nYou can change the default skin used for any blog by editing the blog parameters in the admin interface. You can also force the use of the default skin for everyone.\n\nOtherwise, you can restrict available skins by deleting some of them from the /blogs/skins folder. You can also create new skins by duplicating, renaming and customizing any existing skin folder.\n\nTo start customizing a skin, open its \'<code>_main.php</code>\' file in an editor and read the comments in there. And, of course, read the manual on evoSkins!' => "Ön tanımlı olarak b2evolution günlükleri ön tanımlı deri ile görüntülenir.\n\nOkuyucular bir çok deride mevcut deri değiştiriciyi kullanabilirler..\n\nYönetici arabiriminde her günlük için ön tanımlı deriyi değiştirebileceğiniz ayarlar bulunmaktadır. Herkesi ön tanımlı deriyi kullanmaya mecbur da bırakabilirsiniz.\n\nBir diğer yolda, /blogs/skins klasöründe bulunan derileri silebilirsiniz. Varolan deri klasörünü kopyalayarak yeni deriler oluşturabilirsiniz.\n\nTo start customizing a skin, open its '<code>_main.php</code>' dosyasını metin editöründe açıp düzenleyebilirsiniz, evoSkins'de bulunan yardımı okuyunuz!",
   'Skins, Stubs and Templates...' => "Deriler, Kökler ve Şablonlar...",
   'By default, all pre-installed blogs are displayed using a skin. (More on skins in another post.)\n\nThat means, blogs are accessed through \'<code>index.php</code>\', which loads default parameters from the database and then passes on the display job to a skin.\n\nAlternatively, if you don\'t want to use the default DB parameters and want to, say, force a skin, a category or a specific linkblog, you can create a stub file like the provided \'<code>a_stub.php</code>\' and call your blog through this stub instead of index.php .\n\nFinally, if you need to do some very specific customizations to your blog, you may use plain templates instead of skins. In this case, call your blog through a full template, like the provided \'<code>a_noskin.php</code>\'.\n\nYou will find more information in the stub/template files themselves. Open them in a text editor and read the comments in there.\n\nEither way, make sure you go to the blogs admin and set the correct access method for your blog. When using a stub or a template, you must also set its filename in the \'Stub name\' field. Otherwise, the permalinks will not function properly.' => "Ön tanımlı olarak tüm önceden yüklü günlükler bir deri kullanılarak görüntülenir. (Deriler hakkında daha fazla bilgi için bir diğer gönderiye bakın.)\n\nBu da günlüklere veri tabanından varsayılan özellikleri çekip getiren '<code>index.php</code> üzerinden erişeceğiniz manasına gelir ', \n\nEk olarak varsayılan derinin gözükmesini istemiyorsanız '<code>a_stub.php</code>' gibi bir kök dosya oluşturup index.php yerine onu çağırabilirsiniz.\n\nSon olarak eğer günlüğünüze çok derin özelleştirmeler yapmak istiyorsanız. Deriler yerine düz şablonlar kullanmalısınız. Bu durumda günlüğünüzü '<code>a_noskin.php</code>' verildiği gibi tam şablon olarak çağırın.\n\nkök/şablon dosyalar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi kendi içlerinde bulabilirsiniz. Bir metin düzenleyicide açıp yorumları okuyabilirsiniz. \n\nBir diğer yol, günlük yönetiminden günlüğünüz için doğru erişim metodunu seçtiğinize emin olun. kök dosyalar veya şablonlar kullanırken, dosya adını 'kök isim' alnında belirtmeniz gerekir aksi takdirde çalışmayacaktır.",
   'Multiple Blogs, new blogs, old blogs...' => "Çoklu Günlükler, yeni günlükler, eski günlükler...",
   'By default, b2evolution comes with 4 blogs, named \'Blog All\', \'Blog A\', \'Blog B\' and \'Linkblog\'.\n\nSome of these blogs have a special role. Read about it on the corresponding page.\n\nYou can create additional blogs or delete unwanted blogs from the blogs admin.' => "Ön tanımlı olarak b2evolution 4 günlük ile gelir, 'Blog All', 'Blog A', 'Blog B' ve 'Linkblog'.\n\nBazılarının özel görevleri bulunur bu konu hakkında ilişkili sayfayı okuyunuz.\n\nEk günlükler oluşturabilir veya istemediğiniz günlükleri silebilirsiniz.",
   'This is a multipage post' => "Bu bir çoklu sayfa gönderimi",
   'This is page 1 of a multipage post.\n\nYou can see the other pages by cliking on the links below the text.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 2.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 3.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 4.\n\nIt is the last page.' => "Çok sayfalı gönderimin bu ilk sayfası.\n\nDiğer sayfaları aşağıdaki bağlantılara tıklayarak görebilirsiniz.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 2.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 3.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 4.\n\nBu son sayfadır.",
   'Extended post with no teaser' => "Tanıtımsız gelişmiş gönderi",
   'This is an extended post with no teaser. This means that you won\'t see this teaser any more when you click the "more" link.\n\n<!--more--><!--noteaser-->\n\nThis is the extended text. You only see it when you have clicked the "more" link.' => "Bu tanıtımsız genişletilmiş bir gönderidir. \"devamı\" bağlantısına tıkladığınızda tanıtımı bir daha görmeyeceğiniz manasına gelir.\n\n<!--more--><!--noteaser-->\n\nBu genişletilmiş bir metindir. Bunu yalnızca \"devam\" bağlantısına tıklayarak görebilirsiniz.",
   'Extended post' => "Genişletilmiş gönderi",
   'This is an extended post. This means you only see this small teaser by default and you must click on the link below to see more.\n\n<!--more-->\n\nThis is the extended text. You only see it when you have clicked the "more" link.' => "Bu gelişmiş bir iletidir. Bu gördüğünüz yalnızca ufak bir tanıtımdır devamını görüntülemek için Daha fazlasını göster butonuna tıklayın.\n\n<!--more-->\n\nBu yazının geri kalan kısmı, Bu alanı yalnızca \"devamı\" butonuna bastığınızda görebilirsiniz.",
   'Important information' => "Önemli bilgi",
   'Blog B contains a few posts in the \'b2evolution Tips\' category.\n\nAll these entries are designed to help you so, as EdB would say: "<em>read them all before you start hacking away!</em>" ;)\n\nIf you wish, you can delete these posts one by one after you have read them. You could also change their status to \'deprecated\' in order to visually keep track of what you have already read.' => "Blog B 'b2evolution İpuçları' bölümüne ait bir kaç gönderi bulundurur.\n\nTüm bu gönderiler size yardım etmek için konulmuştur. EdB'nin deyimiyle: \"<em>Bir şeyler yapmaya başlamadan (hacking) hepsini okuyun!</em>\" ;)\n\nEğer isterseniz okuduktan sonra hepsini silebilirsiniz. Durumlarını 'geçerliliğini yitirmiş' şeklinde ayarlıyıp saklayabilirsiniz de.",
   'First Post' => "İlk Gönderi",
   '<p>This is the first post.</p>\n\n<p>It appears on both blog A and blog B.</p>' => "<p>Bu ilk gönderidir.</p>\n\n<p>Günlük A ve günlük B'de her iki günlükte de görüntülenir.</p>",
   'Second post' => "İkinci gönderi",
   '<p>This is the second post.</p>\n\n<p>It appears on blog A only but in multiple categories.</p>' => "<p>Bu ikinci gönderidir.</p>\n\n<p>Yalnızca A günlüğünde görüntülenir fakat bir çok bölüm altındadır.</p>",
   'Third post' => "Üçüncü gönderi",
   '<p>This is the third post.</p>\n\n<p>It appears on blog B only and in a single category.</p>' => "<p>Bu üçüncü gönderi.</p>\n\n<p>Bu yalnızca B günlüğünde görüntülenir ve tek bir bölüm altındadır.</p>",
   'Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts\' comments, there you will have the option to edit or delete them.' => "Merhaba, bu bir yorum.<br />Bir yorumu silmek için, giriş yapıp gönderilerin yorumlarını görüntüleyin, Burada silme veya düzenleme için seçenekleri göreceksiniz.",
   'The database schema is already up to date. There is nothing to do.' => "Veri-tabanı düzeni zaten güncel. Yapılcak bir şey bulunmuyor.",
   'It appears that the following blog stub names are used more than once: [\'%s\']' => "Bu da gösteriyor ki aşağıdaki kök izimleri birden fazla kullanılmış: ['%s']",
   'I can\'t upgrade until you make them unique. DB field: [%s]' => "Eşsiz yapmadığınız sürece güncelleştirme yapamam. VT alanı: [%s]",
   'Checking DB schema version...' => "VT düzen sürümü denetleniyor...",
   'NOT FOUND! This is not a b2evolution database.' => "BULUNAMADI! Bu bir b2evolution veri-tabanı değil.",
   'This version is too old!' => "Bu sürüm çok eski!",
   'This version is too recent! We cannot downgrade to it!' => "Bu sürüm çok yeni! Geriye döndüremeyiz!",
   'This blog holds all your posts upgraded from Miniblog. This blog is named \'%s\'. %s' => "Bu·günlük·Miniblog'tan·güncelleştirilen·tüm·gönderilerinizi·tutar.·'%s'.·%s·şeklinde·adlandırılır.",
   'This blog holds all your posts upgraded from WordPress. This blog is named \'%s\'. %s' => "Bu günlük WordPress'ten güncelleştirilen tüm gönderilerinizi tutar. '%s'. %s şeklinde adlandırılır.",
   'No desc available' => "Tnm bulunamadı",
   'No description available' => "Tanım bulunamadı",
   'Make URLs clickable' => "URL'leri tıklanabilir yap",
   'Automatic &lt;P&gt; and &lt;BR&gt; tags' => "Öz devinimli (Oto) &lt;P&gt; ve &lt;BR&gt; etiketleri",
   'BB formatting e-g [b]bold[/b]' => "BB biçimlendirme örn: [b]kalın[/b]",
   'GreyMatter style formatting' => "GreyMatter tarzı biçimlendirme",
   '**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ ##tt## %%codeblock%%' => "**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ ##tt## %%codeblock%%",
   'Convert text smilies to icons' => "Yazı gülümsemeleri simgelere çevir",
   'Humane Web Text Generator 2.0 beta' => "İnsan Web Yazı Üreteci 2.0 beta",
   'Easy HTML tags inserting' => "Basit HTML etiket yerleştirimleri",
   'INSerted [Alt-I]' => "Eklenmiş [Alt-I]",
   'DELeted [Alt-D]' => "Silinmiş [Alt-D]",
   'STRong [Alt-S]' => "Kalın [Alt-S]",
   'EMphasis [Alt-E]' => "Vurgu [Alt-E]",
   'CODE [Alt-C]' => "Kod [Alt-C]",
   'Paragraph [Alt-P]' => "Paragraf [Alt-P]",
   'Unordered List [Alt-U]' => "Sırasız liste [Alt-U]",
   'List Item [Alt-L]' => "Liste nesnesi [Alt-L]",
   'BLOCKQUOTE [Alt-B]' => "Öbek [Alt-B]",
   'IMaGe [Alt-G]' => "İmge [Alt-G]",
   'A href [Alt-A]' => "Bağ [Alt-A]",
   'More [Alt-M]' => "Devamı [Alt-M]",
   'no teaser [Alt-T]' => "tanıtım yok [Alt-T]",
   'next page [Alt-Q]' => "sonraki sayfa [Alt-Q]",
   'Close all tags' => "Tüm etiketleri kapat",
   'ALTernate text' => "Ek (Alternatif) yazı",
   'One click smilies inserting' => "Tek tıklama ile gülümseme eklenmesi",
   'All' => "Tümü",
   'Trackback address for this post:' => "Bu gönderi için izleme dönütü adresi:",
   'No %s for this post yet...' => "bu gönderi için henüz %s bulunmuyor...",
   'Your email address will <strong>not</strong> be displayed on this site.' => "E-posta adresiniz bu sitede <strong>yayınlanmayacaktır</strong>.",
   'Site/Url' => "Site/Url",
   'Your URL will be displayed.' => "URL'niz görüntülenecek",
   'Line breaks become &lt;br /&gt;' => "Satır sonları &lt;br·/&gt; olacak",
   'Remember me' => "Beni hatırla",
   '(Set cookies for name, email &amp; url)' => "(İsim, e-post &amp için çerez ayarla)",
   'In response to:' => "cevaben:",
   'Linkblog' => "BağGünlük",
   'more' => "daha",
   'AOL I.M.' => "AOL I.M.",
   'MSN I.M.' => "MSN I.M.",
   'Yahoo I.M.' => "Yahoo I.M.",
   'Top refering engines' => "En çok atıfta bulunan motorlar",
   'blogs' => "günlükler",
   'skin the site' => "siteye deri giydir",
   'archives' => "arşivler",
   'Select blog:' => "Günlük seçin:",
   'Select skin:' => "Deri seçin:",
   'words' => "kelime",
   'Read more...' => "devamı...",
   'Choose a skin' => "Bir deri seçin",
   'Choose skin' => "Deri seçin",
   'Browse all posts by this author' => "Yazarlarına göre tüm gönderileri tara",
   'The <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> to TrackBack this entry is:' => "Bu <acronym title=\"Uniform Resource Identifier\">URI</acronym>'ın izleme dönütünü gerçekleştirmek için gerekli giriş:",
   'Comment by' => "Yorum sahibi",
   'Trackback from' => "İzleme dönütü sahibi",
   'Pingback from' => "Yoklama dönütü sahibi",
   'Edit This' => "Bunu Düzenle",
   'E-mail' => "E-posta",
   'Your Comment' => "Yorumunuz",
   'Say It!' => "Söyle!",
   'Filed under:' => "Alan sahibi:",
   'Other' => "Diğer",
   'Meta' => "Meta",
   'Syndicate this site using RSS' => "Bu siteyi RSS kullanarak XML yayımla",
   '<abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "<abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr> 2.0",
   'The latest comments to all posts in RSS' => "RSS'deki gönderiler için son yorumlar",
   'Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "Yorumlar <abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr> 2.0",
   'This page validates as XHTML 1.0 Transitional' => "Bu sayfa XHTML 1.0 Transitional olarak geçerlidir",
   'Valid <abbr title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr>' => "Geçerli <abbr title=\"eXtensible HyperText Markup Language\">XHTML</abbr>",
   'Powered by b2evolution; multilingual multiuser multi-blog engine.' => "b2evolution tarafından güçlendirildi; çok dilli, çok kullanıcılı, çok günlüklü motor.",
   'This skin features a CSS file originally designed for WordPress (See design credits in style.css).' => "Bu deri özelliği, özgün olarak Word Press için tasarlanmıştır (style.css'deki katkıda bulunanlar kısmına bakın).",
   'Original design credits for this skin:' => "Bu deri için özgün tasarım ekibi",
   'In order to ensure maximum compatibility with WP CSS files, most b2evolution features that do not exist in WP are hidden from this generic wpc_* skin.' => "WP CSS dosyaları ile azami uyumluluğu temin etmek için, Çoğu WP'de olmayan b2evolution özelliği genel wpc_* derisinden saklanmıştır.",
   '[...] Read more!' => "[...] Dahasını oku!",
   'New pingback on your post #%d "%s"' => "#%d nolu gönderinizde yeni yoklama dönütü \"%s\"",
);
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index